จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการกายภาพบำบัดประจำปี 49  เรื่อง การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ : ข้อไหล่  เมื่อวันที่ 8-10 พ.ค. 49  และได้ข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้

1.ความคาดหวังก่อนเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ คือ  1.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวินิจฉัยโรคทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อไหล่  1.2 ได้ฝึกปฏิบัติกับวิทยากร

2.สิ่งที่ได้รับ  คือ เข้าใจหลักการเกี่ยวกับเทคนิคการวินิจฉัยโรคทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อไหล่

3.สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ 3.1 ได้เรียนรู้การวินิจฉัยโรคทางระบบกระดูก  เกี่ยวกับข้อไหล่ที่ผิดปกติ 3.2 ปฏิบัติการตรวจเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคทางข้อไหล่

4. หลังจากการประชุม สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ 4.1 นำเทคนิคการวินิจฉัยกลับมาเผยแพร่ในภาควิชากายภาพบำบัด 4.2 นำความรู้มาใช้รักษาผู้ป่วยทางข้อไหล่ ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์        -end-