สรุปปัญหาโครงการ NEC ปีงบประมาณ 2549 จากการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเชื่อมโยงทีมงานเพื่อความสำเร็จในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ

หากหน่วยร่วมทุกหน่วยร่วมช่วยกันผลักดันโครงการ NEC ให้สำเร็จลุล่วงสามารถเกิดผู้ประกอบการใหม่ ๆ หลายรายจะส่งผลให้เศรษฐกิจและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เราจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนธุรกิจของตนได้!
         
 

         เมื่อวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2549 ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและเชื่อมโยงทีมงานเพื่อความสำเร็จในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ ณ เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
ได้รับทราบปัญหาโครงการ NEC ปีงบประมาณ 2549 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

               1. บางหน่วยร่วมมีการ sub-contract ให้หน่วยงานอื่นรับช่วงทำต่อ โดยไม่เข้าใจมาตรฐานงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจตนารมย์ที่แท้จริงของโครงการ NEC ขณะเดียวกันหน่วยร่วมไม่ได้
ควบคุมคุณภาพ

               2. บางหน่วยร่วมต้องการประหยัดมากเกินไป ทั้งหลักสูตรมีวิทยากรเพียง 2 คน ต่างคนต่างสอน ความรู้ไม่บูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเขียนแผนธุรกิจไม่ได้

                3. บางหน่วยร่วมไม่มีที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจชัดเจน ผู้เข้าอบรมต้องสอบถามขอคำปรึกษาแนะนะจากวิทยากรที่สอนแทน และผู้เข้าอบรมไม่ทราบว่าแท้จริงใครคือที่ปรึกษา

                4. ไม่มีพี่เลี้ยง (เจ้าหน้าที่ของหน่วยร่วม) คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการเขียนแผน ปล่อยให้เขียนกันเอง บางแห่งจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ประสานงานเพียงคนเดียว เป็นทั้งผู้สอบสัมภาษณ์ ผู้ประสานการจัดอบรม ผู้ให้คำปรึกษาเวลามีปัญหาในการเขียนแผน ผู้เข้าอบรมเข้าใจว่า นี่คือที่ปรึกษาเพราะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง

                5. มีจัดวิจารณ์แผนธุรกิจ แบบข้ามขั้นตอน ทั้งๆที่ผู้เข้าอบรมยังเขียนแผนธุรกิจไม่เสร็จ ไม่มีเอกสารที่สมบูรณ์ให้กรรมการอ่าน ผู้นำเสนอจะมีกระดาษเพียง 2-3 แผ่นเพื่อนำเสนอหน้าห้อง
เมื่อมีการซักถาม ผู้นำเสนอไม่สามารถตอบได้ชัดเจน แสดงว่าไม่เข้าใจตนเองกำลังจะทำอะไร สุดท้ายหน่วยร่วมยอมรับเอกสารที่นำเสนอว่าเป็นแผนธุรกิจ เช่นนี้ถือว่ายังไม่ได้เขียนแผนธุรกิจเพียง
แต่นำเสนอแนวความคิดเท่านั้น และถูกประเมิน “ไม่ผ่าน”

                6. บางหน่วยร่วม ถูกประเมิน “ไม่ผ่าน” ทั้งรุ่น เพราะผู้เข้าอบรมไม่ได้ส่งแผนธุรกิจ เช่น กรณีหน่วยร่วมให้แบบฟอร์มเพื่อฝึกทำแผนธุรกิจ แก่ผู้เข้าอบรมกรอกข้อความเท่าที่กรอกได้ด้วย
ลายมือ ทำการแก้ไขข้อความด้วยลายมือ (โดยการลบ หรือ เขียนใหม่) และนำส่งเอกสารดังส่ง โดยไม่มีรูปแบบแผนธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึก เอกสารดังกล่าวถือว่า ไม่ใช่แผนธุรกิจ
แต่ถือเป็นเอกสารฝึกหัดสำหรับใช้วางแนวคิดเบื้องต้นในการเขียนแผนธุรกิจเท่านั้น เมื่อหน่วยร่วมยอมรับให้ส่งเอกสารดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจผิดว่า นี่คือ แผนธุรกิจที่สมบูรณ์

*** กรณีเช่นนี้ ที่ปรึกษาฯจะถือว่า ผู้เข้าอบรมไม่ผ่านกระบวนการอบรมที่ครบถ้วน และไม่นับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นแผนธุรกิจ ผู้เข้ารับอบรมจะ ไม่ถูกประเมิน แม้ว่าจะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจก็ตาม

            7.บางหน่วยร่วม ไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของแผนธุรกิจ ขอเพียงมีเอกสารของผู้เข้าอบรมครบเท่านั้น เช่น กรณีที่หน่วยร่วมบอกให้ผู้เข้าอบรมส่งแผนธุรกิจทั้งที่ยังเขียนไม่เสร็จสมบูรณ์
โดยแจ้งว่าหากพบว่าต้องการให้ปรับปรุงส่วนใดจะแจ้งให้ทราบ จนถึงวันนี้ยังไม่การแจ้งข่าวสารจากหน่วยร่วม และวันหนึ่งผู้เข้าอบรมได้รับวุฒิบัตรทางไปรษณีย์
            8. บางหน่วยไม่มีการตรวจสอบ หรือละเลยปล่อยให้คนอื่นเข้าเรียนแทน ผู้เข้าอบรมตัวจริงยิ่งกว่านั้นยังมอบวุฒิบัตรให้ด้วยทั้งๆที่ไม่ได้เข้าเรียน
            9. บางหน่วยร่วมให้เซ็นต์ชื่อเข้าเรียนล่วงหน้าหลายวัน โดยไม่สนใจว่าคนๆนั้นจะเข้าเรียนตามที่เซ็นไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพราะต้องการเพียงรายชื่อเพื่อนำไปเบิกงานบางหน่วยร่วมมีการจ้างเรียนหรือให้ค่าหัวคนการหาคนเข้าเรียน

สิ่งที่หน่วยร่วมต้องดำเนินการ คือ

           1. หน่วยร่วมควรลดจำนวนผู้ไม่เขียนแผนหรือส่งแผนธุรกิจให้น้อยที่สุด เพราะคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกประเมิน หน่วยร่วมจะไม่มีผลงาน และแจ้งผลมายังที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขตัวเลข
           2.ที่ปรึกษายินดี แก้ไขตัวเลขจำนวนผู้เขียนแผนธุรกิจเสร็จ และจำนวนผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยร่วม แต่การแก้ไขตัวเลขจะทำได้ ต่อเมื่อหน่วยร่วมนำหลักฐานเพื่อยืนยัน เช่น นำสำเนาแผนธุรกิจ
ฉบับสมบูรณ์ หรือรายละเอียดของผู้ที่จัดตั้งธุรกิจ/ขยายธุรกิจให้ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อจะได้รายงานผลให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทราบต่อไป อนึ่ง การส่งหลักฐานต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ระบุ (ช่วงใดก็ได้) มิฉะนั้นผลกระประเมินจะปรากฎในรายงาน

            ช่วงที่ 1 แจ้งผลก่อนเดือน กรกฎาคม 2549

            ช่วงที่ 2 แจ้งผลก่อนเดือน พฤศจิกายน 2549

             ช่วงที่ 3 แจ้งผลก่อนเดือน มกราคม 2550

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (1)

ฉลอง นิ่มนวล
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่รายงานให้ทราบ