สื่บเนื่องจาก    โรงเรียนพระยาประเสริฐฯได้ร่วมโครงการ"การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้"

เริ่มด้วยทีมวิจัยของโรงเรียนจำนวน 5 คนไปประชุมรับทราบ  โครงการของกรุงเทพมหานครเขต 2 ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  คณะวิจัยได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและซักถามถึงการบริหารงานภายในโรงเรียนของท่านผู้อำนวยโรงเรียน  สรุปได้ว่าบริหารงานอย่างไรที่ประสบผลสำเร็จควรได้รับการบันทึกไว้ให้รุ่นต่อไปได้ศึกษา

ต่อมาได้รับการอบรมการทำบล็อกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   การอบรมครั้งนี้เราไปกัน 4 คน   เรารู้จักกับGotoknow  และเริ่มให้ความสนใจ  เข้าไปสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น 

แล้วก็ได้เรียนรู้  เรื่องราวเกี่ยวกับ KM  ในการประชุมปฏิบัติการที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ประทับใจวิทยากร  ท่านอาจารย์ประพนธ์  คุณหญิง  คุณจ๋า  ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  ในครั้งนั้นได้รู้จักกับ  คุณอำนวย  คุณเอื้อ  คุณกิจ  คุณประสาน  ปลาทู  ปลาตะเพียน  ขุมความรู้  แก่นความรู้   เกลียวความรู้  ทุนปัญญา    ธารปัญญา  บันไดแห่งการแลกเปลี่ยน  และที่สำคัญเรื่องเล่าเร้าพลัง

เพื่อให้ KM ไม่หลงทาง โรงเรียนได้กำหนดยุทธศาสตร์หัวปลาหรือเป้าหมายขององค์กร    "พัฒนาและเพิ่มประสิทธภาพบุคลากรด้วยการจัดการความรู้"