ทำให้ทุกคนในองค์กรเป็น

 CKO : Chief Knowledge Officer

บริหารจัดการความรู้ของตนเองได้ ทำได้ ทำเป็น และทำด้วย

เพราะเมื่อเขาได้รู้จักตนเองแล้ว

เขาจะ "รู้" ถึงสิ่งที่เขาขาด

"รู้" ถึงสิ่งที่เขาต้องการ

 "รู้" ว่าเขาจะไปหาใครเพื่อเติมในสิ่งที่ขาดและต้องการเหล่านั้น

เขาจะค้นหาและแก้ไขจัดการด้วยตัวของเขาเอง

เมื่อฐานล่างของตึกแน่น ตึกนั้นก็จะตั้งเด่นเป็นสง่าอย่างมั่นคง