Profile ทั้งหมดของนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ รหัส 52 ... Sect.02


บันทึกนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้ามา "ตรวจสอบความผิดพลาด" และแจ้ง "นามแฝง" ที่ถูกต้อง

บันทึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม Profile ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... "Section 02" เพื่อให้เพื่อนร่วมหมู่เรียนสามารถเข้าไปเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันได้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Planet ของนักศึกษาแต่ละคน

 

1. กิตติพงษ์  ไชยประเทศ หรือ shiawase ...
http://gotoknow.org/profile/hajime_happy ... บล็อก ...

2. คมสัน  อยู่คำแดง หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

3. จักรกฤษณ์ ปีก่ำ หรือ nakatan ... 
http://gotoknow.org/profile/nakatan (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 29) ... บล็อก ...

4. ดนัย  โนพี หรือ ท่านขุน ... 
http://gotoknow.org/profile/danainopee (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 55) ... บล็อก ...

5. ทิชากร  สุ่มมาตย์ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

6. ธนกฤต  สุธนิล หรือ Diseño ... 
http://gotoknow.org/profile/jackoe-design (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 58 - 59) ... บล็อก ...

7. ปณิธาน  ทาปลูก หรือ ครูหนุน 
http://gotoknow.org/profile/kunoon ... บล็อก ...

8. รวิกร  ใจธรรม หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... (ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) ... บล็อก ...

9. ฤทธิ์  ตาลี หรือ หนุ่มดอยเต่า ... 
http://gotoknow.org/profile/rid_talee (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 26) ... บล็อก ...

10. วรพจน์  สุรินทร์รุ่งโรจน์ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

11. วีรชาติ  ตรีชัยวิจิตร หรือ ธุรการบ้านแม่ปูคา ... 
http://gotoknow.org/profile/e52741211 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 15) ... บล็อก ...

12. สาคร  มหาครอง หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

13. สินธพ  จินดาหลวง หรือ twin ... 
http://gotoknow.org/profile/e52741213 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 53) ... บล็อก ...

14. สุรศักดิ์  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

15. เสถียรพงศ์  ใจเย็น หรือ ตนหลังเขา... 
http://gotoknow.org/profile/aemzaa (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 28) ... บล็อก ...

16. อนุสรณ์  ถนอมบุญ หรือ ชายอ้วน ...
http://gotoknow.org/profile/chayoon ... บล็อก ...

17. เกียรติพร  มูลคำ หรือ Kate-Kate ... 
http://gotoknow.org/profile/e52741217 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 14) ... บล็อก ...

18. จันทนา  ใหลหลั่ง หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

19. ฉัตรสุดา  เลาย่าง หรือ ประกายฟ้า ... 
http://gotoknow.org/profile/kung_2525 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 36) ... บล็อก ...

20. ชุลีกร  รักชาติ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

21. ฐิตินันท์  ลิอินโน หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

22. ณัฐพัทธ์  คำภิคำ หรือ ครูเหนือเมฆ ...
http://gotoknow.org/profile/kruhnounmeak ... บล็อก ...

23. ณัฐวรรณ  อินต๊ะโมงค์ หรือ ณัฐวรรณ ...
http://gotoknow.org/profile/ohayoe ... บล็อก ...

24. ดารารัตน์  ศรีพันธุ์ หรือ ปาย...เมืองในฝัน ...
http://gotoknow.org/profile/e52741224 ... บล็อก ...

25. ดาราวรรณ  ศรีพันธุ์ หรือ ปาย...เมืองในหมอกแห่งขุนเขา ...
http://gotoknow.org/profile/e52741225 ... บล็อก ...

26. นงลักษณ์  มูลสาย หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...
 

27. นันทวดี  จบสูงเนิน หรือ ดาวดอกคูณสายเหนือ 
http://gotoknow.org/profile/nantdee ... บล็อก ...

28. บังอร  แสนพรม หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

29. ปฐวรรณ  อัศวะประภา หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

30. ประกายดาว  วงศ์ใหญ่ หรือ sainamphueng ... 
http://gotoknow.org/profile/sainamphueng (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 41) ... บล็อก ...

31. ปัญชรีย์  วชิรถาวรชัย หรือ ครูกระดาษทราย ...
http://gotoknow.org/profile/krukradadsai ... บล็อก ...

32. ปัทมพร  คุณสิทธิ์ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

33. ปิ่นอนงค์  ใหลหลั่ง หรือ pinpetch ...
http://gotoknow.org/profile/pinpetch ... บล็อก ...

34. ผ่องศรี  ปองอมรกุล หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/e52741234 ... บล็อก ...

35. พรทิพย์  เปียงเรือน หรือ princess ... 
http://gotoknow.org/profile/truthfulness (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 22) ... บล็อก ...

36. พรมณี  พันธุ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/duiporne ... บล็อก ...

37. พัชรินทร์  ด้วงเฟื่อง หรือ กระเจี๊ยบ ... 
http://gotoknow.org/profile/piglet_jeab (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 24) ... บล็อก ...

38. พานุมาศ  ไคร้หมู หรือ เด็กฝาง ... 
http://gotoknow.org/profile/pig_flies (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 38) ... บล็อก ...

39. พิมประภา  ธีรวาสน์ หรือ คุณครูฟ้าใส  ...
http://gotoknow.org/profile/khonrakdoi ... บล็อก ...

40. พิมพ์ใจ  สุทธิคำ หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/pimjai_002 ... บล็อก ...

41. ภัทราภรณ์  วงศ์ปรักไพศาล หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/yamapple ... บล็อก ... 

42. ภาวิณี  บุญทา หรือ พิสดารนคร (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 60) ... 
http://gotoknow.org/profile/no-know ... บล็อก ...

43. โยธกา  ลังกากาศ หรือ Kapook ... 
http://gotoknow.org/profile/yotaka_12 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 11) ... บล็อก ...

44. รัญชิดา วงค์บุญมา หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

45. รัตติยากร  ศิริราช หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

46. ฤทัยรัตน์  รัตนงาม หรือ นางสาวฤทัยรัตน์ ... 
http://gotoknow.org/profile/ruthairat52741246 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 34) ... บล็อก ...

47. วริศรา  เยาวศรี หรือ lucky ...
http://gotoknow.org/profile/luckygirlka ... บล็อก ...

48. วลีทิพย์  ยี่เก็งเอี่ยม หรือ ครูต้นกล้า ... 
http://gotoknow.org/profile/koi-chiangmai (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 46) ... บล็อก ...

49. วิลัย  ประทุมทอง หรือ ธุรการ 2 ...
http://gotoknow.org/profile/pratumtong ... บล็อก ...

50. วิลาสินี  ทองเงิน หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

51. วิไลวรรณ  วังบุญ หรือ มะลิหอม ...
http://gotoknow.org/profile/koungking ... บล็อก ...

52. ศิริพร  ปัญญายิ่ง หรือ ศิริพร ...
http://gotoknow.org/profile/e52741252 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 62 - 63) ... บล็อก ...

53. สุชาดา  ไชยคำ หรือ เขียวหวาน ... 
http://gotoknow.org/profile/kurt-cobain (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 32) ... บล็อก ...

54. สุดาพร  สิริพัฒนไพศาล หรือ ครูตัวเล็ก ... 
http://gotoknow.org/profile/e52741254 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 31) ... บล็อก ...

55. สุพัฒนา  ว่องไว หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/... ... บล็อก ...

56. อรพรรณ  พรมสัญญา หรือ ...
http://gotoknow.org/profile/orapan52741256 ... บล็อก ...

57. อัจฉรา ชาวชั่ง หรือ PanDA ...
http://gotoknow.org/profile/anna-a (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 9) ... บล็อก ...

58. อัจฉรา คำบุญ หรือ จงกลนี ... 
http://gotoknow.org/profile/nun_nie_ka (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 18) ... บล็อก ...

59. อัญชลี  ชมเมือง หรือ sincerity ... 
http://gotoknow.org/profile/sincerity (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 23) ... บล็อก ...

60. อำภิรา  อินน้อย หรือ ครูพยายาม ...
http://gotoknow.org/profile/armmy-za ... บล็อก ... 

61. วิพิมพ์  ทองล้วน หรือ วราพิมพ์ ...
http://gotoknow.org/profile/caravan_of_love ... บล็อก ...

62. บุณฑริกา  เหม่อดู หรือ ครูเมืองปาย ...
http://gotoknow.org/profile/buanthrika_22 (แก้ไขแล้ว ตาม คคห.ที่ 48) ... บล็อก ...

 

 

 

หมายเหตุ...

1. บันทึกนี้ ข้อมูลที่กรอกยังไม่สมบูรณ์ ... ยังรอการตรวจลิงค์ที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง

2. หากนักศึกษาพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นในบันทึกนี้ได้เลย อย่าลืมลงชื่อ-สกุล รหัส หมู่เรียน ให้ทราบด้วย

3. บันทึกนี้ กำลังรอ "นามแฝง" ของนักศึกษาให้นิ่งก่อน แล้วจึงนำขึ้นพร้อมกัน

4. บันทึกนี้ จะมีการ UPDATE อยู่ตลอดเวลา ขอให้นักศึกษาเข้ามาติดตามเรื่อย ๆ

 

 

อาจารย์ประจำวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2553

เวลา 22.11 น.

หมายเลขบันทึก: 352050เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2010 01:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (67)

อาจารย์ ครับ รูปคุ้นๆๆ ฮ่าๆๆ มีนักศึกษาถึง 62 คนเลยนะครับ รอ link ที่สมบูรณ์ก่อนนะครับ จะช่วยก่อกวน ขอบคุณครับ

ลองสุ่มดูพบว่า link งงๆๆ เช่นคนนี้ทำไมกลายเป็นคุณมัคคุเทศก์ กิตติพงษ์ ครับ

http://gotoknow.org/profile/... 

คนนี้ error เลย  ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่า ทำไมสุ่มดูแต่ผู้หญิง ฮ่าๆๆ

http://gotoknow.org/profile/kurt_cobain 

คุ้นๆกับวาทะค่ะ ใช่เลย....อิอิ

ไม่ได้ก่อกวนค่ะ 555+

ติดตามนวัตกรรมความเป็นครู 

linkผิดพลาดหรือว่าcomฯที่บ้านผิดพลาดไม่ทราบค่ะ เหมือนอาจารย์ขจิต ฝอยทอง
เลย

สวัสดีค่ะ

เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่

ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์ Ongkuleemarn

ปณิธาน ทาปลูก เลขที่7 นะครับ

นามแฝง : ครูหนุน ครับ

สวัสดีค่ะ คุณครูOngkuleemarn

วิพิมพ์ ทองล้วน เลขที่ 61

นามแฝง : วราพิมพ์ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะครู ...

หนูเปลี่ยนนามแฝงไว้ก่อนนะคะ

เป็น ... ดาวดอกคูณสายเหนือ

ดาว - ผู้หญิง

ดอกคูณ - ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น

สายเหนือ - ก็คือสถานที่ที่หนูอยู่ตอนนี้

เอาไว้ถ้าหนูได้เป็นครู จะมาเปลี่ยนว่า *ครูดอกคูณสายเหนือ* ค่ะ ^_^

โปรไฟล์ก็จะรีบพิมพ์นะคะ

ส่วนบันทึกภายในอาทิตย์หน้าจะพยายามตกแต่งให้สวยงามค่ะ

ถ้าไม่สวยก็ไม่สวยเหมือนคนทำ ถ้าสวยก็สวยเหมือนคนนั่งข้างๆแล้วกันค่ะ อิอิอิอิ

ขอบพระคุณค่ะ

ราตรีสวัสดิ์ล่วงหน้านะคะ

สวัสดีค่ะ

มะลิหอมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดี ค่ะ คุณครู ongkuleemarn

ดิฉัน นางสาว อัจฉรา ชาวชั่ง

เลขที่ 57 ค่ะ

gotoknow.org/profile/anna-a น๊ะค๊ะ

ตอนแรกหนู สมัครตั้งแต่วันที่ 7 แล้ว ค่ะ แต่มารู้ อีกทีว่าสมัครผิดที่

ไปสมัครที่สำหรับนักศึกษา...http://learners.in.th/profile/anna-a

สวัสดีค่ะOngkuleemarn

ปิ่นอนงค์ ใหลหลั่ง 33

ไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะ

นามแฝง ปิ่นเพ็ชร ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะOngkuleemarn

นางสาว โยธกา ลังกากาศ

แก้ไขข้อผิดพลาด

แก้ไข Link ใหม่ เปลี่ยนเป็น

http://gotoknow.org/profile/yotaka_12

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์Ongkuleemarn

พัชรินทร์ ด้วงเฟื่อ เลขที่ 37

เปลี่ยนจาก kajeab เป็นกระเจี๊ยบนะค่ะ

gotoknow.org/profile/กระเจี๊ยบ

สวัสดีค่ะ คุณครู?

นามแฝงหนูอาจตลกนะค่ะ คือ ผักชนิดหนึ่งนะค่ะ

คราวหน้าค่อยเปลี่ยน นะค่ะ "พริกหวาน"

มารายงานตัวแล้วนะค่ะ รหัส 52741239 ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ไทยคุณครูด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครูOngkuleemarn

น.ส.เกียรติพร มูลคำ รหัส 52741217

ขอเปลี่ยนจาก http://gotoknow.org/profile/kate-kate

เป็น http://gotoknow.org/profile/e52741217

นามแฝงคือ kate-kate

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณครู

นายวีระชาติ ตรีชัยวิจิตร รหัส 52741211

http://gotoknow.org/profile/e52741211

นามแฝงคือ ธุรการบ้านแม่ปูคา

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณครูองคุลืมาล

หนุ ครูกระดาษทรายนะคะ

เรื่องก้าวแรก ยังไม่ว่างจะมาเขียนต่อเลยค่ะ

เป็นเรื่องที่ยาวมากๆ เลยค่ะ

หนูมีความสุขกับการเป็นครูจริงๆค่ะ

ชอบนักเรียนทุกคนเลยค่ะ

ราตรีสวัสดิ์นะคะ

สวัสดีครับอาจารย์

ผมมารายงานตัวครับ นายอนุสรณ์ ถนอมบุญ 52741216 ผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนามแฝงครับ ส่วนข้อมูลส่วนอื่นกำลังปรับปรุงเพิ่มเติมครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์Ongkuleemarn

นางสาว อัจฉรา คำบุญ รหัส 52741258

ไม่มีข้อมูลอะไรผิดพลาดค่ะ

นามแฝง จงกลนี ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ อาจารย์Ongkuleemarn

นามแฝงครับ shiawase ครับ

แปลว่า มีความสุข ครับ

^_________________^@!!!!!!!!!!!!!!!!

สวัสดีค่ะ

ครู Ongkuleemarn

นามแฝงของหนู คือ "ครูพยายาม" ค่ะ ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ คอนเฟริ์ม-ฟันธง

สวัสดีค่ะ อาจารย์

นามแฝงของดิฉันคือ "ครูเหนือเมฆ" ค่ะ

ยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ

นางสาวณัฐพัทธ์ คำภิคำ รหัส 52741222

ครูไชยปราการรายงานตัวค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครู Ongkuleemarn

นางสาวพรทิพย์ เปียงเรือน รหัส 52741235

แก้ไขข้อผิดพลาด

แก้ไข Link ใหม่ เปลี่ยนเป็น

http://gotoknow.org/profile/truthfulness ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครู Ongkuleemarn

นางสาวอัญชลี ชมเมือง รหัส 52741259

แก้ไขข้อผิดพลาด

แก้ไข Link ใหม่ เปลี่ยนเป็น

http://gotoknow.org/profile/sincerity ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ Ongkuleemarn

นางสาวพัชรินทร์ ด้วงเฟื่อง

รหัส 52741237 เลขที่ 37

นามแฝงคือ กระเจี๊ยบ

แก้ไข link ใหม่นะคะ

http://gotoknow.org/profile/piglet_jeab ค่ะ

มาอัพเดทใหม่่ค่ะ

ต้องขออภัยในความเข้าใจที่ผิดพลาดของตัวหนูเองนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ครู Ongkuleemarn

ชื่อนางสาววริศรา เยาวศรี รหัส 52741247

เปลี่ยนนามแฝงจากเดิมคือ luckygirlka เป็น lucky ค่ะ

แต่ในใบที่ครูให้กรอกนั้นเป็น profile/luckygirlka เหมือนเดิมค่ะ

ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ อาจารย์ Ongkuleemarn

นายฤทธิ์ ตาลี

รหัส 52741209 เลขที่ 9 sec. 02 ครับ

นามแฝงของผม หนุ่มดอยเต่า

http://gotoknow.org/profile/rid_talee ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ

มะลิหอมรายงานตัวค่ะ

มาช้า (เพราะมัวหลง ห้อง และ บันทึก )

คงไม่ว่ากันนะค่ะ ช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะค่ะ

วิไลวรรณ วังบุญ รหัส 52741251

Profile/koungking ค่ะ

นามแฝง มะลิหอมค่ะ

รายงานตัวนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ อาจารย์ Ongkuleemarn

ผม นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น รหัส 52741215 เลขที่ 15 sec. 02 ครับ

ผมได้เปลี่ยนนามแฝงของผมเป็น ตนหลังเขา

http://gotoknow.org/profile/aemzaa

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ อาจารย์ Ongkuleemarn

ผมนายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ รหัส 52741203 เลขที่ 3 sec. 02 ครับ

วันนี้มาทักทายอาจารย์แล้วครับ

นามแฝงของผมคือ nakatan

http://gotoknow.org/profile/nakatan ครับ

วันนี้ขอทักทายอาจารย์แค่นี้ก่อนครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดี ค่ะ คุณครู....

คือว่า แวะมาทักทาย แล้ว

ก็ขอแจ้งนามแฝงใหม่ นะค่ะ

นามแฝง คือ "คุณครูฟ้าใส"

เป็นครูดอย โรงเรียนบ้านบวกจั่นค่ะ

รหัส 52741239 ป.52.02 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ :)

สวัสดีค่ะ คุณครูOngkuleemarn

น.ส.สุดาพร สิริพัฒนไพศาล รหัส 52741254

http://gotoknow.org/profile/e52741254

นามแฝงคือ ครูตัวเล็ก

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอโทษที่แจ้งผิด ยอมรับความผิดค่ะ

ต้องเป็น Kurt-Cobain

นามแฝงชื่อลูกค่ะ คือ เขียวหวาน

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ณัฐวรรณ อินต๊ะโมงค์ รหัส 52741223

นามแฝงคือ คนจักรคำ นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ฤทัยรัตน์ รัตนงาม 52741246 คะ

นามแผง BUSINESS HR

ขอบคุณคะ

สวัสดีค่ะ ขอโทษอีกครั้งค่ะ ลืมบอกชื่อ-สกุล

ชื่อ นางสุชาดา ไชยคำ

รหัส 52741253 Section 02 ค่ะ

นามแฝง เขียวหวาน

แก้ไขค่ะhttp://gotoknow.org/profile/kurt-Cobain

สวัสดีคะ คุณครู Ongkuleemarn

หนูนางสาวฉัตรสุดา เลาย่าง

Section 02 คะ นามแฝง ประกายฟ้า คะ

ของหนูเขียนให้อาจารย์ผิดนะคะ ขอโทษนะคะ ที่จริง ต้องเป็น อันเดอร์สกอ นะคะ ตรง Kung_2525 ขอโทษจริงๆๆนะคะ

http://gotoknow.org/profile/kung_2525

ขอบคุณคะ อาจารย์

สวัสดีค่ะ คุณครู ongkuleemarn

วิลัย ประทุมทอง ค่ะ

section 02 นะคะ

นามแฝงที่แน่นอนและไม่มีเปลี่ยนอีกแล้วคือ ธุรการ 2 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ongkuleemarn

หนู นางสาว พานุมาศ ไคร้หมู Sec.2 นะคะ

http://gotoknow.org/profile/pig_flies

นามแฝงของหนูคือ เด็กฝางค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ค่ะ ขอหนูถูกต้องหรือยังค่ะเลขที่ 54ค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ บล็อกหนูก็ลิงค์ถูกแล้วนะคะ ^_^

หนูขอมารายงานว่าขอส่งการบ้านทั้งหมดค่ะ

- ประวัติย่อก็เขียนแล้ว

แพลนเนตทำแล้ว (หนูไม่รู้จะลงบล๊อกของตัวเองที่มีในแพลนเนตของหนูยังไงน่ะค่ะ คงต้องๆค่อยๆหาไป

- บันทึก 4 เรื่องนะคะ ตกแต่งสี รูปภาพ คลิปวีดีโอแล้วนะคะ

- รูปหนูมีไม่ค่อยเยอะ ไม่อยากเอาของคนอื่นด้วย อยากเป็นภาพที่เป็นความทรงจำของเราจริงๆมากกว่า

เอาไว้ซื้อกล้องงามๆค่อยมาลงแก้วันหน้าค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ร

ปของหนูไม่เกิน 600 pixel แน่นอนค่ะเพราะมันมาจากกล้องมือถือค่ะ

- ขนาดตัวหนังสือหนูไม่ค่อยปลื้มเลยค่ะ เล็กมาก

ไม่รู้จะทำไงให้ใหญ่กว่า ใหญ่แต่บางไม่ใช่หญิงแล้วหนาน่ะค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ongkuleemarn

หนู ประกายดาว วงศ์ใหญ่ รหัส 52741230 ค่ะ

ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะที่มาแจ้งช้าไปหน่อย

หนูแจ้งนามแฝงผิดบันทึกนะค่ะ

นามแฝงคือ sainamphueng ค่ะ

http://gotoknow.org/profile/sainamphueng

ขอบคุณมากค่ะ

แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 02

ครูได้ทำการอัพเดท "นามแฝง" ถึงความคิดเห็นที่ 41 แล้ว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

สวัสดีค่ะ

ขอแก้ไขนามแฝงค่ะ จาก รอยยิ้มของเด็ก

เป็น ปาย.....เมืองในหมอกแห่งขุนเขา

ขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายและมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • สวัสดีค่ะ

  แก้ไขนามแฝงค่ะ จาก ความสุขบนดอย

  เป็น ปาย........เมืองในฝันค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  อาจารย์ค่ะ http://gotoknow.org/profile/koi-chiangmai ที่หนูเขียนมันผิดค่ะ

  ขอโทษจริง ๆ ค่ะ นามแฝง koi ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณครูOngkuleemarn

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ

  เขียนคำอธิบายบล็อกแล้วค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ อาจารย์

  มารายงานตัวนะค่ะ

  หนูได้แก้ไขประวัติส่วนตัวแล้ว แก้ไขบันทึก เอาแพลนเน็ตของเพื่อนๆ

  เข้าเกือบหมดแล้วยังขาดแต่คนที่เข้าบล็อกไม่ได้เท่านั้นเอง

  เพิ่มบันทึกที่ 5 6 7 แล้วนะค่ะ

  สวัสดีค่ะ อาจารย์

  มารายงานตัวนะค่ะ

  แก้ไขความเห็นที่ 48 บันทึกที่ 7 ยังไม่ได้เขียนคะ

  แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 02

  ครูได้ทำการอัพเดท "นามแฝง" ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ 43 - 49 แล้ว

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  สวัสดีค่ะ

  ปาย...เมืองในฝันแก้ไขจุดแล้วนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  ปาย...เมืองในหมอกแห่งขุนเขาแก้ไชจุดแล้วนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีครับคุณครูongkuleemarnครับ

  ผมชื่อนายสินธพ จินดาหลวง รหัส 52741213

  http://gotoknow.org/profile/e52741213

  นามแผง twin ครับผม

  ขอบคุณครับ

  แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 02 ครั้งที่ 3

  ครูได้ทำการอัพเดท "นามแฝง" ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ 51 - 53 แล้ว

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  สวัสดีครับอาจารย์ ผมได้แก้ไขนามแฝงจาก aggie 91 เป็น ฤาษีขี้เมา และ ตามที่อาจารย์ เม้นมาผมเปลี่ยนเป็น ท่านขุน นะครับท่านอาจารย์

  ขอบคุณครับ

  สวัสดีครับอาจารย์ ผมลื่มบอกชื่อตัวเอง ผม ดนัย โนพี รหัส 52741204 เปลี่ยนเป็นท่านขุนนะครับ

  แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 02 ครั้งที่ 4

  ครูได้ทำการอัพเดท "นามแฝง" ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ 55 - 56 แล้ว

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  6. ธนกฤต สุธนิล หรือ ...

  http://gotoknow.org/profile/great-teacher

  แก้เป็นอันนี้ครับ

  http://gotoknow.org/profile/jackoe-design

  ผมได้แก้ไข http://gotoknow.org/profile/great-teacher ซึ่งเป็นอันที่ผิด

  ไปตั้งแต่เปิดเทอมแล้วครับ แก้ไขใหม่เป็น http://gotoknow.org/profile/jackoe-design

  ผมได้ตรวจเช็คแล้วพบว่า อาจารย์ยังไม่ได้แก้ไขให้ผมเลยครับ ยังขึ้นคำว่า (ไม่มีที่อยู่นี้) อยู่เลยครับ

  ดังนั้น งานนวัตกรรมที่ผมส่งไปให้อาจารย์พิจารณา ยังไม่ได้รับการ comment กลับมาเลย

  ซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าชิ้นงานนี้ผ่านหรือต้องได้รับการแก้ไขอย่างไรครับ

  ถ้าหากอาจารย์ได้อ่านข้อความที่ผมส่งมา ขอให้อาจารย์ช่วยพิจารณาให้ผมอีกครั้งครับ

  เพื่อจะได้แก้ไขงานนวัตกรรมได้ทันก่อนส่งชิ้นงานสิ้นเดือนนี้ครับ

  ด้วยความเคารพ

  สวัดดีคะครู

  ภาวิณี บุญทา รหัส 52741242

  ขอเปลี่ยนนามแฝงจาก no-know เป็น "พิสดารนคร"คะ

  รูปลงแล้วนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 02 ครั้งที่ 5

  ครูได้ทำการอัพเดท "นามแฝง" ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ 58 - 60 แล้ว

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  อาจารย์หนูลืมบอกชื่อ ศิริพร ปัญญายิ่งค่ะ

  รายงานตัวค่ะ

  รหัส 52741252มารายงาตัวค่ะ

  นามแฝง ศิริพร

  อาจารย์ขาตรวจงานให้หนูด้วยถ้ามันน้อยบอกได้เด๋วพิมพ์เพิ่ม

  แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ห้อง 02 ครั้งที่ 6

  ครูได้ทำการอัพเดท "นามแฝง" ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ 62 - 63 แล้ว

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  อาจารย์ขาหนูเปลี่ยสื่อการสอนเป็น แบบเรียนสำเร็จรูป

  อาจารย์ตรวจให้หนูด้วยนะคะ

  ด่วนมากขอบคุณค่ะ

  อาจารย์ขาตรวจหรือยังคะหนูรออยู่

  จะได้เริ่มทำเลย

  มาแจ้งผิดที่แล้ว ศิริพร บันทึกนี้มีวัตถุประสงค์แค่รับนามแฝง อยากแจ้งข่าวให้ไปที่บันทึกถาม-ตอบฯ ครับ ;)

  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี