ชื่อ-สกุล นายบรรจบ ไชยประยา

สถานที่ติดต่อ 92/1 ม.1 ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีฯ

โทรศัพท์ 01-0867201 E-Mail

ประสบการณ์การทำงาน

รองประธานกองทุนหมู่บ้าน

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

คุณกิจ

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

รู้จักการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกองทุนมากยิ่งขึ้น

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

-

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนสวัสดิการ