GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิทยากรพื้นที่ ต.กะหรอ"มหกรรมจัดการความรู้เพื่อสวัสดิการชุมชน"

ชื่อ-สกุล นายสมรัก ใจกล้า

สถานที่ติดต่อ 91/7 ม.1 ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีฯ

โทรศัพท์ 06-2832535 E-Mail
-

ประสบการณ์การทำงาน

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

นักวิจัยชุมชนตำบลกะหรอ

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

  1. มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบลมากขึ้น
  2. มีความรู้ในการดำเนินงานกลุ่มแบบเชื่อมโยงเป็นระบบมากขึ้น เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม
  3. มีความเข้าใจในนโยบายภาครัฐมากยิ่งขึ้น
  4. รู้จักการทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
  5. รู้จักคิดและวางแผนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ -

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน รวมถึงเรื่องกองทุนสวัสดิการ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงในเรื่องกองทุนสวัสดิการ และพัฒนาหมู่บ้านของตนเองต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 35065
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)