กระทรวงศึกษาธิการได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารกั้บจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๕ มิถุนายน ๔๙  สืบเนื่องจากสำนักวงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวักเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต พ.ศ ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในปี ๒๕๔๙ ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารด้านการมัธยมศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาให้หลากหลายนขึ้น  ทำให้ได้ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ และเมื่อดำเนินการไปแล้ว คณะผู้บริหารจังหวัดเฮียวโกะก็จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่เมืองไทย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๔๙ นี้