ดูงานการศึกษา

ญี่ปุ่น

          กระทรวงศึกษาธิการได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารกั้บจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๕ มิถุนายน ๔๙  สืบเนื่องจากสำนักวงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวักเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต พ.ศ ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในปี ๒๕๔๙ ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารด้านการมัธยมศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาให้หลากหลายนขึ้น  ทำให้ได้ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ และเมื่อดำเนินการไปแล้ว คณะผู้บริหารจังหวัดเฮียวโกะก็จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่เมืองไทย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๔๙ นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อำนวยการ จริมศรีความเห็น (2)

ธรรมะกับชีวิต   วิถีชีวิตในปัจจุบันมีความสับสนวุ่นวาย เร่งรีบ แข่งขันกันมากขึ้นทุกที  ทั้งนี้เป็นเพราะโลกเราหมุนอยู่ตลอดเวลา โลกไม่เคยหยุดนิ่ง ความเจริญทางวัตถุมีเพิ่มมากขึ้นทุกที เพื่อตอบสนองความต้องการ(กิเลส)ของคน แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้หลักธรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลง

                ธรร มะย่อมรักษาผูประพฤติธรม 

                   สุขใดเสมอด้วยความสงบไม่ มี

No happiness  surpasses  peace of  mind

 

 

IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในยุคปฏิรูป เป็นเรื่องที่ต้องอดทนและใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ จึงจะมีชีวิตที่อยู่รอดในสังคมอย่างสมบูรณ์ ไม่มีชีวิตใดจะรอดพ้นกฏแห่งกรรมได้ เพราะกรรมคือการกระทำของตนเอง ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น ต้องช่วยตนเองเพราะใครจะช่วยเราได้ดี เท่ากับเราช่วยตนเอง การจะทำเช่นนั้นได้ สำคัญที่ ใจ ท่านพร้อมหรือยัง ไม่ต้องใช้คำพูดตอบ เพราะเมื่อพบปัญหา จะใช้คำตอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะสนองความต้องการของตนเองได้เพียงพอ จงใช้การตอบจากใจที่คิดรอบครอบและไตร่ตรองที่ดีที่สุดแล้ว และเมื่อใช้ใจตอบ อย่าได้ปฏิเสธภายหลังเมื่อพบปัญหา จงสู้และอดทนอย่าสงบ ตั้งมั่นในการทำดี ใจเต็มร้อย ผลสำเร็จย่อมตามมาแน่นอน ตัวผู้อ่นพร้อมแล้วหรือยัง