สิ่งที่คาดหวัง

ทำเอง

ความคาดหวัง

  • ต้องการเรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • สามารถบอกความหมายและอธิบายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ละเอียดยิ่งขึ้น
  • ต้องการทราบถึงทฤษฎีหลักการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการประยุกต์เพื่อใช้ทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆที่นำมาใช้ในการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • สามารถผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้จริงตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และได้ผลดีกับผู้เรียน
  • สามารถดัดแปลงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • สร้างเสริมความรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของสื่อที่ได้มาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต่อดาว R.C.&TOYความเห็น (0)