นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

ไสยาสน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำหนดการจัดการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1.นวัตกรรมการเรียนรู้

2.การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

3.การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

4.แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

5.การออกแบบ การสร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้

6.กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1.รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

2.วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้

3.ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนได้

5.ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุง นวัตกรรมการเรียนรู้ได้

6.ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่ีมีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนของมนุษย์

2.ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

4.รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

5.ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

6.ฝึกปฏิบัติออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

http://gotoknow.org/blog/rapeepun19/35059

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)