ไสยาสน์
นางสาว รพีพรรณ น้ำฝน ไสยาสน์

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้


กำหนดการจัดการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1.นวัตกรรมการเรียนรู้

2.การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

3.การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

4.แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

5.การออกแบบ การสร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้

6.กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1.รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

2.วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้

3.ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนได้

5.ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุง นวัตกรรมการเรียนรู้ได้

6.ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่ีมีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนของมนุษย์

2.ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

4.รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

5.ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

6.ฝึกปฏิบัติออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

http://gotoknow.org/blog/rapeepun19/35059

 

หมายเลขบันทึก: 35059เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2006 13:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 20:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี