ประวัติครูหยุย


คนสุรินทร์ **** ศิษย์หลวงปู่ดูลย์****ลูกพ่อเชียงฮวดและแม่งิม

 

 

 

  

ครูหยุย

ประวัติ นายวัลลภ   ตังคณานุรักษ์  

(ครูหยุย) 

Mr.Wallop Tangkananurak

อายุและตำแหน่ง

-          วัน/เดือน/ปี (เกิด)  1 ตุลาคม 2498 ที่จังหวัดสุรินทร์

-          กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

การศึกษา

-          ประถมศึกษาตอนต้น ร.ร วานิชนุกูล จ.สุรินทร์

-          ประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

-          มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

-          มัธยมสึกษาตอนปลาย ร.ร สิรินธร  จ.สุรินทร์

-          ครุศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

-          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง  สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 2)

-          ประกาศนียบัตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรม ศาลยุติธรรม (รุ่นที่ 4)

-          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารองค์กรภาครัฐและกฎหมายมหาชน  สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 7)

-          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 1)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-          5 ธันวาคม 2545  สายสะพายชั้นสาม มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

-          5 ธันวาคม 2548  สายสะพายชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ประสบการณ์       

-          ครูโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี  ปี 2523

-          หัวหน้าโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิเด็ก ปี 2526

-          ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ปี 2527

-          ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ปี 2529   ถึงปัจจุบัน

-          ผ่านการศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์  เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส      ออสเตรีย ฮังการี สเปน โปแลนด์  บราซิล  อาเจนตินา  ชิลี  แอฟริกาใต้  อิหร่าน  ตุรกี อียิปต์ ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี     สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  อินเดีย  เนปาล  ศรีลังกา อินโดนีเซีย  เวียดนาม  มาเลเซีย  พม่า  ลาว  เขมร     

-          อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร์  มหิดล  สุโขทัยธรรมาธิราช  เอแบค 

ผลงานทางวิชาการ 

-          อนุกรรมการร่างแผนงานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2531-2534) 

-          อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี 2534 

-          กรรมการวิชาการร่างแผนพัฒนาเด็กระยะที่ 5  องค์การยูนิเซฟประเทศไทย 

-          กรรมการพิจารณาสภาวะเด็กด้อยโอกาส ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และ ฉบับที่ 8 

-          กรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก สมัยรัฐบาลนายกอานันท์

 ปันยารชุน 

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ  พ.ศ.2546 

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ

อันตรายหรือบาดเจ็บเพราะเหตุปฎิบัติราชการ พ.ศ.2546

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชมชน พ.ศ.2550

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ  พ.ศ.2551

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2551 

ผลงานการเขียน

-          หนังสือ “ชีวิตเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง” ปี 2527

-          หนังสือ “เด็กที่ถูกลืมในสังคมไทย”      ปี 2531

-          หนังสือ “เด็กเร่ร่อนในสังคมไทย”        ปี 2535

-          หนังสือ “เด็ก:ปัญหาและทางออก”       ปี 2535

-          หนังสือ “การศึกษาสำหรับลูกกรรมกรก่อสร้าง” ปี 2536

-          หนังสือ “ครูหยุยกับเด็กเร่ร่อน”  ปี 2537

-          หนังสือ “ครูของครูหยุย”         ปี 2540

-          หนังสือ “คิดเพื่อเด็ก”             ปี 2540

-          งานวิจัย “เด็กเร่ร่อน : ปัญหาและทางออก” ปี 2541

-          หนังสือ “ลุยเพื่อเด็ก”             ปี 2543

-          หนังสือ “กระทู้ของครูหยุย”     ปี 2545

-          บทความเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาในสื่อมวลชนและนิตยสารทั่วไปในนาม “ครูหยุย”

เกียรติคุณ            

-          รางวัลเกียรติยศ ผู้สร้างสรรค์งานเพื่อเด็กดีเด่น จากรายการยกนิ้วให้ ปี 2531

-          รางวัล นักพัฒนาและริเริ่มงานเพื่อเด็ก จากมูลนิธิอาโชก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2534

-          รางวัล ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อเยาวชน จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาว แห่งชาติ ปี 2535

-          รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536

-          รางวัล คนไทยตัวอย่าง จากมูลนิธิธารน้ำใจ ปี 2536

-          รางวัล นักสังคมสงเคราะห์แห่งปี จากนิตยสารหลักไทย ปี 2537

-          รางวัล นักพัฒนางานสุขภาพจิตดีเด่น จากมูลนิธินายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ปี 2538

-          รางวัล นักพัฒนาเด็กดีเด่น จากมูลนิธิท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ปี 2543

-          รางวัล นักพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี  สาขานักการเมือง จากคณะทำงานด้านเด็ก ปี 2545

-          รางวัล นักรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี   จากองค์กรยูนิเฟรม  ปี 2546

-          ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 – 2543

-          ได้รับเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครให้เป็น สมาชิกวุฒิสภา ปี 2543 – 2548

-          ประธานคณะกรรมาธิการกิจกรรมสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา ปี 2545 – 2548

-          ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตุลาคม 2549 – 2 มีนาคม 2551

-          ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภานิติบัญญํติแห่งชาติ  ปี 2549 - 2551 

ตำแหน่งในปัจจุบัน

-          เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

-          ประธานคณะทำงานด้านเด็ก องค์กรพัฒนาเอกชน

-          รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล วุฒิสภา

-          ประธานอนุกรรมการติดตามการจัดทำแผนเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชาติ

-          ประธานอนุกรรมการติดตามการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก

-          ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก

-          ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

-          ประธานอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

-          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย)

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ก.พัฒนาสังคมฯ

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ก.แรงงาน

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ก.พัฒนาสังคมฯ

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ก.พัฒนาสังคมฯ

-          กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ก.วัฒนธรรม

-          กรรมการในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อภาครัฐ สำนักนายกฯ (ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว)

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ก.ศึกษาธิการ

                                     ..................................................

 

หมายเลขบันทึก: 350377เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2010 13:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (53)

เรียนครูหยุยที่เคารพ หนูติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานของท่านมาตลอดค่ะ ชื่นชมและยินดีที่มีครูแบบครูหยุยและอยากจะให้มีมากกว่านี้ค่ะ ทราบประวัติของครูแล้วยิ่งชื่นชมค่ะ ถือว่าครูเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและเข้าใจสังคมอย่างถ่องแท้ ขอให้ครูหยุยมีความสุขกับการทำงานทุกๆวันนะคะ ปล.ถ้าหนูสอบคราวนี้ไม่ติดขออนุญาตไปช่วยงานครูได้ไหมค่ะ อิ อิ

อยากจะให้ครูหยุยบอกเล่าการทำงานให้ชาว g2k ทราบเป็นระยะ เพราะที่ผ่านมาอาศัยติดตามข่าวคุณครูทางหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้น แถมยังเป็นบล๊อคเล็ก ๆ ที่อยู่ในหลืบหน้าหน้งสือพิมพ์ เพราะเขาไปเน้นข่าวอุบัติเหตุ ฆาตกรรม ต่าง ๆ มากกว่า

สวัสดี ครับ คุณครูหยุย

รู้สีกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีบุคคลสำคัญที่ใช้พื้นที่ประเทืองปัญญาแห่งนี้

บอกเล่าเรื่องราว ดี ดี สู่สังคมอีกทางหนึ่ง

จะคอยติดตามอ่าน บันทึก ดี ดี ของครูนะครับ

ขอบพระคุณ ครับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนเรียนรู้แห่งนี้ครับ ..

อยากให้ประสบการณ์ของคุณครูหยุยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทุกคนในชุมชนแห่งนี้ครับ

ขอบคุณครับ ;)

ปกติผมเป็นคนปฏิเสธเครื่องมืออีเลคโทรนิค แม้แต่การบรรยายก็ใช้เพียงไมโครโฟนตัวเดียว การมาเขียนผ่านช่องทางนี้ เกิดได้ก็เพราะเพื่อนที่ทำงานเขาไม่ยอมกัน เขาบอกว่าโลกไปไกลแล้ว ต้องการให้ผมนำประสบการณ์เผยแพร่ผ่านช่องทางนี้บ้าง เพราะเขียนลงหนังสือพิมพ์คนก็อ่านส่วนหนึ่ง ไปบรรยายคนก็ฟังส่วนหนึ่ง แบ่งปันแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางนี้น่าจะเป็นการแบ่งปันที่ดีอีกทางหนึ่ง ก็จำนนด้วยเหตุผล เลยต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งมาขลุก มาอ่าน มาเขียน มาตอบ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขณะที่เขียนอยู่นี้ ผมมาอยู่ที่"บ้านสร้างสรรค์เด็ก"คลองสาม รังสิต มาดูกิจกรรมที่เด็กๆ เขาดำเนินการอยู่ ได้แก่เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไก่บ้าน เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลาและปลูกฝัก เหล่านี้เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เห็นแล้วชื่นใจครับ พอจะดับกังวลเรื่องบ้านเมืองไปได้ส่วนหนึ่ง

ท่านใดมีแนวคิดดีดีเรื่องการพึ่งตนเอง จะเสนอแนะมาเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินการกัน แบ่งปันได้นะครับ เพราะผมมุ่งหวังจะเห็นมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กพึ่งตนเองได้และเป็นแบบอย่างสำหรับที่อื่น ๆ จะได้เรียนรู้ขยายแนวคิดกันต่อไป

ขอบคุณครับ

คุณครูหยุยครับสวัสดดีครับ ในฐานะผมก็เป็นครูคนหนึงผมก็เฝ้ามองการทำงานของครูมาเกือบ 20 ปี ดีแล้วครับที่ครูได้สละเวลามาเผยแพร่ความจริงเหล่านี้ ผมเชื่อว่าเด็ก ๆรุ่นใหม่ ควรจะทราบเรื่องราวเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องต่อไป อ้อผมเคยร่วมงานกับครูหยุย 10กว่าปีมาแล้ว ขอบคุณที่ผมมีโอกาสแลกเปลี่ยนตรงนี้ ก็คงทำหน้าที่ครูของเด็กต่อไปเช่นกัน ครูไพศาล

ขณะนี้ไม่ทราบ ไพศาลเป็นครูสอนอยู่ที่ไหนครับ จะได้หาโอกาสไปพบเยี่ยมเยียนพูดคุย

สำหรับหมูจ๋าไม่ทราบว่าผลการเสอบเป็นอย่างไร เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ

ขออภัยที่ตอบช้าไปมาก

ใช้เด็กเป็นตัวประกัน....เพื่อทำมาหากินหรือเปล่า....โปรดแจกแจงรายได้/รายจ่าย

การนำเด็กมาร่วมในที่ชุมนุมของชาวบ้าน น่าจะมีเหตุผลหลายข้อ ตั้งแต่เอามาเพราะเป็นเด็กเล็กไม่มีคนคอยดูแล พามาเพราะปิดเทอมอยู่บ้านไม่รู้จะให้เด็กทำอะไร ถ้าเป็นเด็กโต พามาร่วมจะได้รายรับเพิ่มเพราะผู้พามาจะจ่ายให้เป็นรายคน ส่วนที่สื่อมวลชนใช้คำว่าเป็นตัวประกันนั้น น่าจะหมายความว่าเมื่อนำเด็กและผู้สูงอายุมามากๆ อยู่รายล้อมแกนนำ มากเท่าไหร่แกนนำจะปลอดภัยเท่านั้น เพราะคนที่จะฝ่าเข้าไปจับกุมนั้นย่อมไม่กล้า เนื่องจากเกรงอันตรายจะเกิดแก่เด็กและผู้สูงอายุ

ส่วนการแจกแจงรายได้/รายจ่ายนั้น เชื่อว่าไม่นานรัฐบาลคงเปิดเผยออกมาให้ทมราบ เพราะได้สั่งธนาคารระงับและให้แจ้งความเคลื่อนไหวทางบัญชีของแกนนำและผู้เกี่ยวข้องอยู่ครับ

มีเพื่อนๆ โทรมาถามผมว่า หลังจากเป็นสมาชิกวุฒิสภามาสองสมัยและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาอีกหนึ่งสมัย สนใจจะลงเล่นการเมืองอีกไหมหรือปัจจุบันช่วยงานการเมืองอยู่หรือไม่

ขอตอบข้อหลังก่อนนะครับว่า ยังช่วยทำหน้าที่เป็น "รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาด้านสถานะบุคคล วุฒิสภา"และได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายทั้งในขั้นตอนของสภาผู้แทนและวุฒิสภา อยู่สามฉบับ

ส่วนการลงเล่นการเมืองนั้น ตอบยากครับ คงต้องรอดูจังหวะและเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยตัดสินใจครับ มีหลายพรรคติดต่อเข้ามา แต่ยังไม่ตัดสินใจ ช่วงนี้อยู่แบบนี้น่าจะดึกว่าและทำประโยชน์ได้มากกว่าครับ

เมื่อวาน มีหนุ่มน้อยนายหนึ่งอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ โทรมาถามผมว่า ได้อ่านประวัติแล้ว อยากรู้เพิ่มเติมว่า สายสะพายชั้นสูงสุดที่ผมได้รับ หมายความว่าอย่างไร เขาขอให้ผมเขียนตอบด้วย เพื่อเพื่อนๆ จะได้อ่าน

คำตอบเป็นเช่นนี้ครับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ประเทศชาติ ผมเองได้รับในฐานะทำงานด้านการเมือง ที่ผมได้รับคือ

1.สายมงกุฎ ได้รับชั้นสูงสุดในสายนี้ คือ มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย

2.สายช้างเผือก ได้รับชั้นสูงสุดในสายนี้ คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

นี่คือพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ผมและครอบครัวครับ

(ต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ เข้าห้องสมุด เปิดหนังสือเรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็จะทราบโดยละเอียดทั้งหมดนะครับ หนุ่มน้อย)

เพิ่งจะทราบว่าครูหยุยเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ ดีใจจริงๆครับ

คร้บผม คุณทำดีครับ ผมเกิดสุรินทร์และเรียนจนจบมัธยม 5 ค่อยเข้ามาต่อจุฬาฯ คุณทำดีเป็นคนสุรินทร์เหมือนกันใช่ไหมครับ

 • เข้ามาอ่านข้อมูลใน blog หลายครั้งแล้ว แต่เพิ่งจะเข้ามาอ่านประวัติครูหยุย
 • แปลกใจมากเรื่องการลงสมัคร ส.ว.กทม.
 • ครูหยุยเป็นคนสุรินทร์ แล้วทำไมจึงเลือกลงสมัคร ส.ว. กทม.
 • โดยทั่ว ๆ ไป คนมักจะกลับไปลงเลือกตั้งในบ้านเกิด
 • อีก 1 คำถาม ด้วยความแปลกใจเช่นกัน
 • จบครุศาสตร์ แต่จากประวัติทำงานด้านกฏหมายเยอะมาก
 • ทำความเข้าใจได้อย่างไร

สวัสดีค่ะครูหยุย

ชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับเกียรติคุณค่ะ

มากความรู้และมากประสบการณ์จริง ๆ

เป็นคนสุรินทร์ ทำไมสมัคร สว.กทม. คุณใยไหมครับ ตอบตรงๆ คือถ้าสมัครที่สุรินทร์สอบตกครับ เพราะต่างจังหวัดทั้งหลายนั้น การซื้อเสียงยังมีอยู่มากมาย เราไม่มีเงินพอจะซื้อหรอกครับ หรือถ้ามีก็ไม่ซื้อครับ ลงกรุงเทพฯคนเขาสนใจที่ผลงานครับ ดังนั้นจึงลงที่นี่และคนกรุงเทพฯไว้วางวใจเลือกเข้ามาเป็นคนที่ 5 ครับ ได้ห้าหมื่นกว่าคะแนน

วันนี้คุณใยไหมถามหนักๆ ทั้งนั้นเลยครับ จบครุศาสตร์ แต่ทำไมทำงานกลั่นกรองกฎหมายมาก แรกๆ ผมก็จับต้นชนปลายไม่ถูกครับ พยายามถามกูรูทางด้านนี้และอ่านมากๆ พอเริ่มคุ้นชินกับภาษากฎหมาย ก็จับประเด็นได้ และอ่านกฎหมายรู้เรื่องครับ

คุณศิรินทรครับ ผมเป็นคนธรรมดาๆ และพอรู้อะไรบางเรื่องเป็นพิเศษก็เท่านั้นเองครับ

 • ถามเรื่องกฏหมาย เพราะอ่านที่ไรก็ไม่เคยเข้าใจสักครั้ง
 • เวลาที่ต้องไปยุ่งกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างที่ไร ไม่เคยเข้าใจสัญญาแบบชัดเจนเลย

คุณใยไหมครับ หลักกฎหมายโดยทั่วไปนั้น ไม่ยากเท่าไหร่ครับ แต่สัญญาต่าง ๆ นั้น เขียนเข้าใจยากมาก ยิ่งสัญญาประกันด้วย อ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจ คนประกันมักเสียเปรียบร่ำไป

ครูหยุยครับ ผมเคยเรียนวิชาจริยธรรมสำหรับนักธุรกิจกับครูที่ ม.อัสสัมชัญ ครูยังสอนอยู่หรือเปล่าครับ

ส่งกำลังใจกับการทำงานเพื่อเด็กน้อยในสังคมต่อไป ด้วยชื่นชมและจิตคารวะค่ะคุณครู ;)

สวัสดีค่ะ

 • มาร่วมชื่นชม..
 • ผลงานคุณความดี
 • ที่คนคุณภาพคนนี้
 • สั่งสมมาเป็นที่ประจักษ์
 • ทำให้ได้รู้จักครูหยุยมากขึ้น
 • รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้จัก
 • ขออนุญาตนำบางส่วน
 • มาเป็นตัวแบบในการดำเนินชีวิตนะคะ.

มีบุญครับ ผมหยุดการสอนมาได้สัก 1 ปีแล้ว เหตุเพราะต้องเดินทางไปสอนไกลถึงบางนาโน่นและไม่ค่อยว่างด้วย แต่ได้ให้ครูที่มูลนิธิฯไปสอนแทนครับ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีมาถึงครับ คุณ poo ครับ

ครูแป๋มครับ ขอบคุณครับที่มีความรู้สึกที่ดีเช่นนั้น

หนังสือที่ครูเขียนนั้น ยังพอหาได้หรือเปล่าครับ

คุณรักครับ หนังสือที่ผมเขียนนั้น ก่อนหน้านี้ทุกเล่มจะมีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯครับ แต่หมดทุกเล่มแล้วครับ จะมีเหลือบ้างเพื่อให้ค้นคว้าก็เก็บอยู่ในห้องสมุดของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆ น่าจะมีอยู่นะครับ

ครูหยุยค่ะเป็นประธานตั้งหลายคณะ คงเหนื่อยมากเลยนะคะ หนูขอถามบางเรื่องนะค่ะ

ขออภัยอาจส่วนตัวหน่อย เป็นประธานคงได้เบี๊ยประชุมมากเลยใช่ไหมค่ะ

หนูนวล ครูเป้นประธานหลายคณะ เหนื่อยเป็นบางช่วง ที่เหนื่อยมากคือการเดินทางไปต่างจังหวัดตามงานกับส่วนราชการต่างๆ สำหรับเบี้ยประชุมนั้น ได้ครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แต่ละคณะ จะประชุมประมาณ 3 เดือน/ครั้ง

คุณปรีชา จากศรีสะเกษโทรมาถามว่า จะค้นรายละเอียดประวัติผมมากกว่านี้ได้อย่างไร ผมไม่ได้รวบรวมไว้เป็นระบบใดใด เพียงแต่ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มีห้องสมุดที่ผมเก็บผลงานต่างๆ ทั้งหมดของผมไว้ สามารถไปค้นคว้าที่นั่นได้นะครับ

 • หนังสือ "ครูของครูหยุย" เป็นครูคนเดียวกับที่เขียนถึงใน blog หรือเปล่า
 • จะหาอ่านได้ที่ไหน

หนังสือ "ครูของครูหยุย" เป็นการถอดคำบรรยายของผมในขณะไปปาฐกถาท่ี่ครุศาสตร์จุฬาฯ โดยทางคณะจัดพิมพ์เผยแพร่ให้นิสิตได้อ่านศึกษาครับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ ทั้งบุคคล หนังสือ สภาพแวดล้อมทั่วไปท่ี่ผมถือเป็นครูทั้งหมด ผมไม่แน่ใจว่าที่คณะยังมีวางจำหน่ายอยู่หรือไม่

 

 • เมื่อวานฟังข่าว คนไทยถูกสวมบัตรประชาชน
 • ทำไมเกิดขึ้นได้ ... เป็นเพราะข้าราชการ ?
 • เราจะป้องกันตัวเราไม่ให้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร

 

ป้องกันยากครับ นอกจากเราจะมีโอกาสใช้บัตรประชาชนเราบ่อยๆ คนที่ถูกสวมส่วนมากจะอยู่ห่างไกลและเป็นเด็กที่ทำนิติกรรมต่างๆ น้อย มารู้อีกทีก็โดนแล้ว เด็กที่ร้องเรียนมายัง "สถานีสัญชาติ"มีมากครับ ก็ต้องตามฟ้องไปทีละรายครับ

 • ข่าวถูกสวมบัตรประชาชนออกมาได้เพียงวันเดียว
 • ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีความคืบหน้า คนไทย 2 คนนั้น สามารถทำบัตรประชาชนได้แล้ว
 • ถ้าไม่เป็นข่าวผ่านสื่อทีวี จะต้องรอนานแค่ไหนก็ไม่รู้
 • ต่อไป ใครอยากได้อะไร ก็ต้องไปออกสื่อทีวี ให้ดัง ๆ ไว้
 • ????????????????????

 

คุณอาทิตย์อัศดงครับ เขาจึงมีคำพูดว่า แก้ปัญหาได้ด้วยการเป็นข่าว หรือเป็นข่าวฉาว ได้ลงหน้าหนึ่งโฆษณาฟรี รูปแบบหลังนี้คนทำหนัง นักแสดง ดาราชอบครับ

 • ปัจจุบันจะมีผลงานการเขียนที่เป็นเล่มออกมาให้ผู้สนใจได้อ่านบ้างหรือไม่
 • เคยเห็นบทความในหนังสือพิมพ์อยู่บ้าง
 • น่าจะไม่ค่อยมีเวลาเขียนหนังสือแล้ว

คุณเมืองครับ ไม่ได้รวมเล่มมานานหลายปีแล้ว แต่ยังเขียนบ้างในสื่อสิ่งพิมพ์

แอบบอกครับ...ตอนนี้กำลังเก็บตัวเขียนอยู่เล่มหนึ่งครับ ถ้าไม่ยุ่งกับงานที่เข้ามามากกว่าเดิม ต้นฉบับน่าจะเสร็จได้ไม่เกินกลางเดือนหน้าครับ ........เอ้า ผมเผลอบอกความลับไปแล้วซิ

 • ช่วงนี้มีข่าวเด็กวัยรุ่นตีกันอีกแล้ว
 • เป็นคนที่ทำงานด้านเด็กมาเยอะมาก คิดว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานี้
 • วิธีแก้ ... แบบให้อภัย ให้โอกาส เพราะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ... ไม่น่าจะได้ผล
 • ไม่อยากเห็นคนที่ก่อเรื่องต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจ แล้วมานั่งเสียใจภายหลัง

คุณอรรถครับ เด็กตีกันนั้น ต้องเริ่มจำแนกก่อนว่า ใครหัวโจก ใครคนรองและใครตามแห่เอาด้วย จำแนกได้แล้วก็จำแนกโทษตาม เป็นโทษที่แยกอาญากับโทษทั่วไป ถ้าอาญารุนแรงก็ว่าไปตามกฎหมาย แต่ถ้ายังไม่หนักหนาสาหัสนักก็ขึ้นบัญชีไว้ ส่งฝึกทหารครับ ใครผิดซ้ำให้ฝึกหนักขึ้น นานวันขึ้น นี่คือตัวอย่างวิธีการหนึ่งครับ

 • ... แต่ถ้ายังไม่หนักหนาสาหัสนักก็ขึ้นบัญชีไว้ ส่งฝึกทหารครับ ใครผิดซ้ำให้ฝึกหนักขึ้น นานวันขึ้น ...
 • การฝึกทหาร ถือเป็นบทลงโทษ ?? ถ้าใช่ ... เอาไปช่วยชาวบ้านทำนา น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า

 

คุณใยไหมครับ การฝึกทหารเป็นการลงโทษแนวบวกครับ คือได้วินัยไปในตัว หรือจะเอาไปช่วยชาวนาลงแขก ปลูกมัน ก็ได้ทั้งนั้นครับ

น่าชื่อชมผลงานเป็นอย่างมากเลยละค่ะ

^^

นี่แหละบุคคลตัวอย่างเลยละค่ะ ^^

แรกๆ ตอนมีผลงาน มีคนชื่นชม มีคนให้รางวัล ตื่นเต้นและดีใจมาก บ่อยเข้าเริ่มชินและสุดท้าย ผมพบว่าทุกอย่างนั้นคือหัวโขนที่ต้องพยายามถอดออก ตอนนี้ถอดออกได้มากแล้ว ทุกวันนี้ที่มีความสุขคือได้ทำ ทำ ทำและทำ เท่าที่จะทำประโยชน์ได้ คิดเท่านั้นครับคุณ เหนือกาลเวลา

 • สุขสันต์วันเกิดครูหยุย ...ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ 
 • วันนี้เป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะ ...
 • ไม่เป็นไรน่า ... สูงทั้ง วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ที่จะช่วยนำพาเด็กไทยให้มีชีวิตดีๆ

 

                       

 

คุณใยไหมขอบคุณครับสำหรับความลับของผมที่ไปแอบรู้มา เป็นธรรมดาครับสูงถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิ ตามกาละเวลา

ติดตามผลงานท่านมายาวนาน ประทับใจในความเสียสละเพื่อสังคมครับ

อ.พรชัยครับ ก็พยายามทำเท่าที่เรี่ยวแรงและสติปัญญาจะพอมีนะครับ ขอบคุณครับ

 • สุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลังค่ะ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ

                 

ครูลักษณ์ มาอำนวยอวยพรปีใหม่ไทย ขอบคุณครับ ขอให้มีความสุขเช่นกันนะครับ

แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะครูหยุย

ขอให้ครูหยุยสุขภาพแข็งแรง...สุขกาย เย็นใจ สิ่งที่ดีที่คิด ที่ทำ ขอจงประสบผลสำเร็จนะคะ ^v^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท