มองในมุม ... บริหารคุณภาพ "PMQA" กรมอนามัย

หมวด 3 คือ จุดเริ่มต้น คือ ความต้องการของ stakeholder ทำให้หมวด 1 ชี้เป้าได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

 

เมื่อวันที่ 19 มิย. ที่ผ่านมานี้ ในที่ประชุมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของกรมอนามัย ชาวกรมอนามัยก็ได้นำเสนอกระบวนการ ตาม 7 หมวดการดำเนินงาน

ดิฉันได้รับฟังข้อสรุปดีๆ จาก อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ ต่อการมองในมุม ของการบริหารคุณภาพ "PMQA" ในมุมมองของอาจารย์ ก็คือ เพื่อการปรับปรุงองค์กร

อาจารย์บอกไว้ว่า "PMQA มองที่ว่า เราทำอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (ไม่ได้สนใจว่า เราทำอะไรมากมาย) หมวดแผน – หมวดลูกค้า มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์จริงหรือเปล่า ลักษณะของการวินิจฉัย เป็น direction ที่ชัดเจน

เพราะฉะนั้น ในเรื่อง ลูกค้า สินค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทาย เรื่องของกระบวนการทั้งหลาย ความสัมพันธ์กับ Stakeholder ความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะองค์กร การแข่งขัน (ศัพท์นี้อาจไม่สอดคล้อง เพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับใคร แต่ถือว่าเป็นความร่วมมือ) ส่วนอันอื่นถือว่า เมื่อหมวดลูกค้า set เรียบร้อย ก็ไปดูหมวด 1 การนำองค์กร วินิจฉัยไปตามกรอบนี้หรือไม่ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นอย่างไร

... ว่าไปแล้ว หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ จุดเริ่มต้น คือ ความต้องการของ stakeholder ทำให้หมวด 1 ชี้เป้าได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี หมวด 1 ตั้งเป้าส่งต่อไปยังหมวด 2 ทำให้เป็นรูปธรรม หมวด 2 ก็ตอบสนองด้วยการกำหนดเป็นเป้าหมาย สั้น – ยาว อย่างไรก็ว่าไป แผนประจำปี เป้าหมายในทุกกิจกรรม คืออะไร support ได้หมด เมื่อหมวด 2 เสร็จแล้ว ก็ส่งให้หมวด 5 เรื่อง การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก็ต้องไปควานหาขวัญกำลังใจของแต่ละหน่วยเป็นอย่างไร การสื่อสารภายในแต่ละหน่วยเป็นยังไง) และหมวด 6 การจัดกระบวนการ ต้องทำอะไร หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ก็เป็นเรื่องของการติดตาม ว่า KPI หรือที่ตั้งไว้ในหมวด 2 นั้น หมวด 4 ทำอะไรบ้าง ต้องวัดตามกรอบที่หมวด 2 วางไว้ และส่งข้อมูลสุดท้ายไปที่หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน เป็นผลสัมฤทธิ์ นี่ก็คือความเชื่อมโยง ของกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐครับ"

... ฟังอาจารย์ครั้งนี้ เข้าใจเลยละค่ะ ... จากหนอน กลายเป็นผีเสื้อบินได้ แล้วละค่ะอาจารย์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)