UKM คุณภาพ กับ บูรณาการสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พื้นฐานคุณภาพ องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ บูรณาการสู่ความเป็นหนึ่ง

 UKM คุณภาพ กับ การบูรณาการสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    สืบเนื่องจากการที่ทีมงาน KKU_KM ได้มีส่วนในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องคุณภาพ เพื่อ "พัฒนา ตน คน งาน และ องค์การ" เพื่อให้เกิด "องค์กรแห่งการเรียนรู้" โดยใช้เครื่องมือ "การจัดการความรู้" ร่วมกับการจัดกิจกรรมต่างๆนับตั้งแต่การนำกิจกรรม 

 ๑.สร้างความคุ้นเคย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการที่จะเชื่อมบุคคล กลุ่ม และ เครือข่าย

 ๒.การใช้เทคนิคระดมสมอง โดยการใช้บัตรคำ และ กิจกรรม "สุนทรียสนทนา" โดยการ "เล่าเรื่องจากประการณ์ตรง จริง"ที่เขียนลงในบัตรคำไว้ก่อน

 ๓.การสร้างภาวะผู้นำ โดย กิจกรรมที่หลากหลาย

 ๔.การสร้างทีมงาน

 ๕.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การสร้างค่านิยม และ การสร้างวัฒนธรรม ของการ "ลปรร"

 ๖.การทำ AAR และ การเขียน Passion Plan ของสัมมนาสมาชิก

 ๗.การติดตามผลสัมฤทธิ์ หลังการจัดกิจกรรมสิ้นสุดระยะพอสมควร

     จึงเกิดภาพข้างบนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลายประการ นับตั้งแต่การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย ได้ให้แนวคิดผู้เขียนว่าทำอย่างไรจะบูรณาการเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นภาพรูปเดียว ประกอบการเสวนาผู้บริหารเครือข่าย ครั้งที่ ๓ ผมได้นำเสนอรูปโยงใยนี้แวปหนึ่งในที่ประชุม ซึ่งเมื่อมาอ่าน Blog ของท่าน อาจารย์ ประพนธ์ ผาสุขยืด นำเสนอเรื่อง "๕ พละ"ผมเลยลองเสนอ "JJ_Model " มาสำหรับกระตุ้นให้สมาชิก UKM ได้ช่วยการต่อยอด โดยจะขออนุญาตไม่อธิบาย เพื่อไม่ให้เป็นการชี้นำ เป็น version 1 ก่อน แต่ key word ที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญ เป็นที่สุด คือ

   ภาวะผู้นำ และ เครือข่ายสายใย(แมงมุม)

   ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริงที่เราโดนกระหน่ำด้วยเทคนิค หรือ วิธีการต่างๆ จน"คุณกิจ" เกิดอาการ มึนงง ซึ่งผมจะนำเสนอความเชื่อมโยงในครั้งต่อไป หากมีสมาชิกมาช่วยกันต่อยอดครับ

   หน่วยงานต่างๆที่ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปและอยู่ระหว่างการติดตาม ผลสัมฤทธิ์มีคร่าวๆดังนี้ครับ

   ๑.หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดให้ทั้งหน่วยงาน

     ๑.๑สำนักบริการวิชาการ

     ๑.๒คณะทันตแพทยศาสตร์

     ๑.๓หัวหน้างานใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

     ๑.๔ผู้บริหารทุกระดับนับตั้งแต่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน รวม ทั้งตัวแทนนักศึกษา

  ๒.หน่วยงานระดับจังหวัด

     ๒.๑ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้ ตามแนวทาง ของ กพร สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

     ๒.๒ การจัดการความรู้ และ การเขียนหนังสือราชการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามรุ่น

     ๒.๓ การปรับกระบวนทัศน์ สร้างค่านิยม และ วัฒนธรรม เพื่อเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ สำหรับ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๑ ซึ่งมีตัวแทนมาจาก ๑๑ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย มีการประชุมร่วมกับทีมบริหารถึงสามครั้ง เป็นเวลากว่าสี่เดือน

     ๒.๔ สถาบันราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

     ๒.๕ ศูนย์ป้องกันโรคติดต่อ เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา

     ๒.๖ ผู้บริหารระดับต้น จังหวัดยโสธร

     ๒.๗ ผู้บริหารระดับต้น จังหวัดเลย

     ๒.๘ สำนักงานเขตการศึกษาที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น

     ๒.๙ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น

   ๓.โรงพยาบาลเครือข่าย อันสืบเนื่องมาจากการเป็นที่ปรึกษา ของ พรพ (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) ชึ่งดำเนินการ ลปรร ตามบันไดขั้นที่ ๑ มา สาม ครั้ง และ มี การ ลปรร ของที่ปรึกษาหนึ่งครั้ง ซึ่งจะดำเนินการ ลปรร อีกครั้งสำหรับ โรงพยาบาลที่ร่วมเครือข่าย และ ที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารศูนย์บริการวิชาการ

  ๔.แนวคิดล่าสุดที่ได้หารือร่วมกับ คุณ อรวรรณ หัวหน้างานคุณภาพ สังกัด สสจ ขอนแก่น หลังจาการเข้าเยี่ยมให้คำปรึกษาแก่ โรงพยาบาลแวงน้อย ในวันที่ ๕ กันยายน นี้ คือ "การจัด เวที ลปรร ของการพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ โดย ทีมงานที่ปรึกษา HACC_KKU ทีมงาน สสจ ทีมคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ จากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดขอนแก่น"

   ขอให้กุศลบังเกิดกับทุกท่านครับ

     JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)