สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการปรับข้าราชการเข้าสู่ภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งอาศัยเครื่องมือ competency (สมรรถนะ) ปรับกระบวนการทำงานของระบบ IT ให้มีความสอดคล้องกับการทำงานในสถานีอนามัย เพราะในปราจีนบุรีใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสถานีอนามัย (HCIS) เป็นตัวนำกระบวนการทำงานให้ได้ผลสำเร็จ ซึ่งได้มีการทดสอบทั้งจังหวัดไปเสร็จแล้วเมื่อสิงหาคม ผลเป็นที่น่าพอใจมาก  นวก.สธ.9 ชช.พยายามที่จะผลักดันให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิผลตามความมุ่งหวังเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก

งานยุทธศาสตร์และงานคอมพิวเตอร์ของ สสจ.ปจ. ร่วมกันทดสอบ

โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มไม่เป็น-เป็นพอรู้ ไม่เคยหยิบเลย
2. กลุ่มเป็น-พอใช้ได้-รู้จักและออกรายงานได้เป็นบางอย่าง
3. กลุ่มเป็นแล้ว สามารถออกรายงานได้

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ และอีกอย่างหนึ่งที่น่าพอใจมากคือ พวกพี่ๆ จากที่ไม่เคยรู้จักหน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างไรก็ได้ใช้ได้หยิบได้สัมผัสเครื่อง บางคนร้องไห้อยากออกก็มี  แต่ก็ผ่านไปได้โดยให้พี่ๆ ที่ไม่ผ่านรอบแรก กลับมาซ่อมใหม่  พวกเราเต็มใจที่จะให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ

และที่สำคัญจะได้ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตอบคำถามของผู้บริหารที่ลงไปตามสถานีอนามัยตอบคำถามได้อย่างเต็มใจ