ดิฉันได้มีโอกาสให้คำปรึกษางานวิจัยเรื่องหนึ่ง คำถามการวิจัยเกิดขึ้นในชุมชนชนบทเล็กๆ ของจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ นักวิจัยซึ่งเป็นผู้ที่ได้สัมผัสและคลุกคลีอยู่กับผู้คนในชุมชนนี้มาระยะเวลาหนึ่ง สังเกตุเห็นว่าชุมชนนี้มีจำนวนผู้สูงอายุทีมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อตรวจสอบกับสถิติของจังหวัดก็พบว่าอายุเฉลี่ยของประชาชนในชุมชนนี้สูงกว่าชุมชนอื่นๆ ในจังหวัด นักวิจัยจึงเกิดความสงสัยและต้องการค้นหาคำตอบว่า ๑. ผู้ที่มีอายุยืนยาวและสุขภาพดีนั้นมีมุมมองเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไร และ ๒. อะไรที่ทำให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว  นักวิจัยท่านนี้ลงไปอาศัยอยู่ในชุมชน ไปมาหาสู่ผู้คนในชุมชนและใช้เวลาศึกษาเพื่อตอบคำถามการวิจัย ๒ คำถามข้างต้นเป็นระยะเวลาหลายเดือน ผลการศึกษาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับทรรศนะของผู้สูงวัยต่อภาวะสุขภาพดีที่ว่า ผู้สูงวัยที่สุขภาพดีคือ ผู้ที่มีธาตุสมบูรณ์ ปัจจัยสมบูรณ์ และลูกหลานสมบูรณ์  นั้น น่าสนใจทีเดียว แล้วจะนำมาเล่าให้ฟังคราวต่อไปค่ะ

อุมาพร ปุญญโสพรรณ

๒๑ มิถุนายน ๔๘