จัดค่าย (เบาหวาน) ให้สนุก

กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย

เรื่องเล่าเกี่ยวกับค่ายเบาหวานในวันนี้ เป็นค่ายของโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ซึ่งได้จัดมาเป็นเวลา ๓ ปี แล้ว ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน จัดนอกสถานที่ มีผู้ป่วยและญาติเข้าร่วมครั้งละ ๑๑๐-๑๓๐ คน ทีมงานประกอบด้วย พญ.อารยา ทองผิว (ท่านเป็นนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานด้วย) เภสัชกร นักโภชนบำบัด นักกายภาพบำบัด ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุกิจและฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาล

วัลลา ตันตโยทัย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายเบาหวานของโรงพยาบาล ๒ ครั้ง คือเมื่อปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๔๘ รู้สึกมีความประทับใจกิจกรรมค่ายเบาหวานครั้งที่ ๒ ที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก กิจกรรมความรู้ที่คัดสรรมาในครั้งนี้ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ซึ่งทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรือง่วงนอน และผู้ป่วยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันได้จริง

กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การฝึกตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง โดยผู้ป่วย ๒ คน จะได้รับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ๑ ชุด หลังจากฟังการสาธิตวิธีใช้เครื่องแล้ว ผู้ป่วยต้องทำการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลของตนเอง โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มคอยดูแลและช่วยเหลือ วิชาการเรื่องการดูแลรักษาไม่ให้เสียเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อวิทยากรได้บรรยายเสร็จ ผู้ป่วยจะผลัดกันตรวจเท้าตามหัวข้อที่ให้จนครบ มีการตรวจหาค่า ABI เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด PVD ในเรื่องอาหารได้จัดตัวอย่างอาหารทุกชนิดและบอกปริมาณแคลอรี่ไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุปริมาณแคลอรี่ที่ผู้ป่วยแต่ละคนควรได้รับต่อวันไว้ให้ด้วย ในช่วงมื้ออาหารเย็นมีการบรรยายเรื่องการใช้ยาลดไขมันไปด้วย ซึ่งช่วงรายการนี้ข้าพเจ้าเคยคิดว่าจะมีใครสนใจฟังนะ แต่พอถึงเวลาข้าพเจ้าสังเกตไปรอบๆ ปรากฏว่าทุกท่านให้ความสนใจฟังเป็นอย่างมาก

กิจกรรม Walk Rally และ Games ทุกคนสนุกมาก ได้ความรู้ ทั้งยังเป็นการประเมินความรู้ที่ได้รับจากวิชาการเมื่อวันก่อน ในส่วนกลุ่มย่อยที่ข้าพเจ้าดูแลมีทั้งผู้สูงอายุ วัยกลางคน และวัยรุ่นที่ตามมาดูแลคุณน้าของเขา ทุกคนทำให้ข้าพเจ้าทึ่งมาก พวกเขาปรึกษากัน ถกกันถึงความรู้ที่ได้รับจากเมื่อวาน เพื่อนำมาตอบคำถามและเล่นเกมส์ในวันนี้ แม้กระทั่งในเรื่องของยาลดไขมัน พวกเขาทำคะแนนได้เต็ม

ในช่วงแรกๆ ต้องคอยกระตุ้น เนื่องจากแต่ละคนยังไม่คุ้นเคยกัน แต่เมื่อเกิดความสนุก อยากแสดงความคิด พวกเขาโดดเข้าร่วมกิจกรรมโดยที่ข้าพเจ้าไม่ต้องชักชวน

กิจกรรมค่ายเบาหวานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้เข้าร่วมทุกท่าน ความรู้ที่ทุกคนได้รับสามารถนำไปดูแลตนเอง ดูแลญาติที่เป็นเบาหวาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ผู้เล่า คุณรัตนา เกิดคล้าย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานคร โทร ๐-๑๒๗๙-๗๐๐๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)