Self Directed Learning

  ติดต่อ

Self Directed Learning ( SDL) เป็นทั้งผลลัพท์ และกระบวนการของการศึกษา  ในส่วนของผลลัพท์เป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เกิดขึ้นในตัวบุคค(ผู้เรียน) เป็นความสามารถที่ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กำหนดวิธีการเรียนรู้ ดำเนินการเรียนรู้ตามวิธีการที่กำหนด แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

          ในส่วนของกระบวนการ เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ Learning Contract โดยผู้สอนให้ผู้เรียนจัดทำ Learning Contract ภายใต้การแนะนำของผู้สอน

          การใช้ Learning Contract ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Directed Learning Skills) ซึ่งเป็นคุณลักษณะในส่วนของผลลัพท์ของ SDL

          ผมเคยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Learning Contract กับผู้เรียนจำนวนไม่ถึง 10 คน โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงปรารถนาจะนำวิธีการนี้ไปใช้กับห้องเรียนปกติที่มีผู้เรียนมากกว่า 40 คน แต่ยังคิดวิธีการจัดการที่เหมาะสมไม่ได้  การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนทำ Learning Contract เป็นรายบุคคลจึงจะบรรลุเป้าหมายทั้งในส่วนของเนื้อหาและ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะจัดการอย่างไรเมื่อมีผู้สอนหนึ่งคน รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่า 40 คน

         ผมเชื่อว่าหากนำ SDL มาใช้ในการจัดการศึกษาของไทยอย่างกว้างขวาง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมจะทำให้คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 346, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-25 11:44:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)