ความเห็นต่อการประชุม UKM Network ครั้งที่ 3
วิจารณ์  พานิช


          ผลของ “ตลาดนัดความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย” ที่ มอ. หาดใหญ่   เมื่อวันที่ 19 – 20 มิ.ย.48   ทำให้ รศ. มาลินี  ธนารุณ   ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มน.   ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการประชุม UKM ซึ่งจะจัดประชุมที่ มน. ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิ.ย.48 ทันที     เป็นการประชุมแบบ KM เต็มรูป   คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการบริหารงานวิจัยโดย storytelling และสกัด “ขุมความรู้” ในการบริหารงานวิจัย   แล้วสังเคราะห์เป็น “แก่นความรู้” ในการบริหารงานวิจัย


          รศ. มาลินี  เอากำหนดการใหม่ปรึกษาผม   ผมเห็นด้วยทันทีเพราะผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ประโยชน์ 2 ต่อ   คือได้ฝึกปฏิบัติ KM จริง ๆ กับได้ “แก่นความรู้” ในการบริหารงานวิจัย


          แต่ในการเปลี่ยนกำหนดการเช่นนี้   มหาวิทยาลัยสมาชิก UKM ต้องปรับตัวให้ทันด้วย   คือต้องส่ง “คุณกิจ” ตัวจริง เข้าร่วมประชุม “คุณกิจ” ในที่นี้คือ  ผู้บริหารงานวิจัย   และ/หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย   หรืออาจเป็นตัวนักวิจัยที่มีโครงการวิจัยชนิดทำเป็นทีมก็ได้


          การประชุมรูปแบบใหม่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ชัดเจนของการประชุมเครือข่าย UKM ทุก ๆ 3 เดือน   คือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการทำงานที่เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย   เอางานเป็นหลัก   ไม่ใช่เอา KM เป็นหลัก   ซึ่งผมเห็นด้วยเต็มที่


          เน้นนะครับ   การประชุมเครือข่าย UKM จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีทำงานที่เป็นหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนั้น ๆ   ไม่เน้นที่ KM 


          จริง ๆ ก็เน้น KM นะครับ   แต่เน้นให้ KM เป็น tool ไม่ใช่เป็นตัวเป้าหมายของการประชุม


          “คุณกิจ” คือผู้ทำงานตามหัวข้อที่ตกลงกัน   ไม่ใช่ผู้ทำ KM


          ผมหวังว่า อ.หมออภิชาต   ผู้อำนวยการ UKM Network จะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้   และหวังว่าสมาชิก UKM จะปรับตัวทัน
                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         21 มิ.ย.48