KM ในองค์กร

ตั้งใจ ทำจริง ได้ผลอย่างไร ค่อยว่ากัน

การทำ km ในองค์กร ต้องมีความร่วมมือกันทุกฝ่าย

  1. ผู้บริหารต้อง ok
  2. เจ้าหน้าที่ต้องตั้งใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ม.อ. (km in research management, psu)ความเห็น (0)