การทำ km ในองค์กร ต้องมีความร่วมมือกันทุกฝ่าย

  1. ผู้บริหารต้อง ok
  2. เจ้าหน้าที่ต้องตั้งใจ