รายงานผลการวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer


หากท่านทดลองใช้ก็จะสามารถแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เป็นอย่างดีให้กับ ตนเอง องค์กร และประเทศชาติครับ เพราะโปรแกรม OpenOffice.org Writer เป็นโปรแกรมที่มิขสิทธิ์แบบโอเพนซอร์สครับ

สวัสดีครับ...มวลกัลยาณมิตรทุกท่าน

วันนี้ผมนำผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาฝากครับ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านทดลองใช้ก็จะสามารถแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เป็นอย่างดีให้กับตนเอง องค์กร และประเทศชาติครับ เพราะโปรแกรม OpenOffice.org Writer เป็นโปรแกรมที่มิขสิทธิ์แบบโอเพนซอร์สครับเรื่องที่วิจัย รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์
ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นายณรงค์ เพ็ชรเส้ง

ปีที่วิจัย 2551

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Write กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 55 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักเรียนซึ่งผู้รายงาน
เป็นครูประจำชั้น จากจำนวนประชากรนักเรียน 328 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Write กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 แบบประเมินผลการดำเนินการพัฒนา และแบบประเมินความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน โดยนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน ในโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการในปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1 ภาคเรียน แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Write กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลการใช้เอกสารประกอบการสอนโดยใช้ t-test และได้นำเสนอความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา 2550–2551 เพื่อแสดงผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รวมทั้งนำเสนอความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Write กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ศึกษาโดยใช้เอกสารประกอบการสอน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Write กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้เอกสารประกอบการสอน สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการสอน และผลการดำเนินการพัฒนา เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Write กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนสูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2551 ก้าวหน้าขึ้นกว่าปีการศึกษา 2550 และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผู้เรียนมี ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน เรื่องการสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก


บันทึกที่เกี่ยวข้องครับ

OpenOffice.org คืออะไร

OpenOffice.org Writer :: สร้างงานเอกสารได้สารพัด

ผลงานนักเรียน =>ตารางเรียน

open source and free ware

หมายเลขบันทึก: 346986เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2010 10:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

สนใจอยากทำเรื่องนี้ เหมือนกันครับ แต่ไม่ทราบว่ามีงานวิจัยที่เกียวข้องมากน้อยเพียงใรบ

หากมวลมิตรท่านใดต้องการรายงานการวิจัยฉบับเต็ม แจ้งอีเมล์ไว้นะครับ

งานวิจัยเกี่ยวการเรียนการสอนโปรแกรมชุด OpenOffice.org ผมยังไม่เห็นนะครับ แต่สามารถเทียบเคียงกับการวิจัยในโปรแกรมชุด Microsoft Office ของ Windows ได้ครับ เพราะความสามารถในการทำงานเหมือนกัน ที่ต่างกันก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ครับ

นวัตกรรมประกอบการสอน เรื่องการสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม OpenOffiec.org Writer ตอนที่ 1 รู้จัก OpenOffice.org Writer ครับ

 

สนใจเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ งานวิจัยเกี่ยวการเรียนการสอนโปรแกรมชุด OpenOffice

แต่ต้องการรายงานการวิจัยฉบับเต็มค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

น่าสนใจครับ อยากได้ฉบับเต็มนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท