AI ในการสืบทอดวัฒนธรรม ช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนผู้นำ

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคนิคคือ ใช้ค่านิยมปัจจุบัน ตั้งสมมติฐาน และใช้การกระตุ้นแบบเข้มข้นเป็นขั้นตอน โดยผู้นำปัจจุบันที่มีคุณสมบัติ ถ่ายทอดสู่คนใหม่ที่ต้องการความรู้ กลายเป็นวัฒนธรรม ไปโดยปริยาย

             ผู้เขียนรับผิดชอบแปล Appreciative Inquiry  เช่นเดียวกับ สมาชิก สคส. ท่านอื่นๆ ด้วยกฎของความเท่าเทียมกัน และได้นำเสนอใน Weekly Meeting  วันพุธ ที่ 14  มิถุนายน  2549 ที่ผ่านมา

             ถือเป็น KM ปฏิบัติ อีกรูปแบบหนึ่ง การ share ความรู้ส่วนนี้ ต่อสาธารณชน ก็ถือเป็น KM ปฏิบัติ  เช่นกัน

An Appreciative Inquiry  into  the factors of  Culture contiuity during Leadership transitions  :  A case study of  LEADSHARE, Canada  :  Mary Ann Rainey

 AI ในการสืบทอดวัฒนธรรม ช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนผู้นำ

             LeadShare เป็นองค์กรที่ปรึกษาทางบัญชีและการบริหาร ระดับแนวหน้า ในแคนาดา ได้รับการยอมรับ เรื่องความสำเร็จในการผสมผสาน ประเพณีและนวัตกรรม

             องค์กรนี้ถือว่า HR เป็น Critical function  และให้ความสำคัญ กับ Human Capital     สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเขา คือ Professional development (การพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ)
เป้าหมายองค์กร : “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และเน้นการเตรียมการสำหรับทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่า” ในรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

             Roundtable  ถือเป็น การประชุมสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบหนึ่งขององค์กรนี้   เนื่องจากองค์กรวางแผนการสืบทอด  2 ตำแหน่ง สำคัญของฝ่ายบริหาร ในช่วง 3 ปี  เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด จึงเตรียมการหาผู้นำในยุคถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ความชัดเจนแก่ ผู้นำรุ่นถัดไป เรื่อง ความเป็นมาขององค์กร ประเพณี และปัจจัยความสำเร็จของรุ่นเก่า  และคาดหวัง ในการพัฒนากลุ่มที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เพื่อสานต่อประเพณีองค์กร การปฏิบัติ และพฤติกรรมทั้งหมดที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

             เทคนิคคือ ใช้ค่านิยมปัจจุบัน ตั้งสมมติฐาน  และใช้การกระตุ้นแบบเข้มข้นเป็นขั้นตอน  โดยผู้นำปัจจุบันที่มีคุณสมบัติ ถ่ายทอดสู่คนใหม่ที่ต้องการความรู้ กลายเป็นวัฒนธรรม ไปโดยปริยาย

             มีการจัดเตรียมสถานที่ประชุมพูดคุยของกลุ่ม เกี่ยวกับประสบการณ์ และแง่มุมความแตกต่าง ความพิเศษ และประโยชน์ขององค์กร  โดยใช้ 5 หลักการ คือ

 1. มีระดับความต่อเนื่อง
 2. มีความคิดเห็นที่ชัดเจน 
 3. มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม 
 4. มีเรื่องประเพณี ขนบธรรมเนียม และนิสัย/ความเคยชิน 
 5. มีโครงสร้างองค์กร                                       

             จึงถือว่า 5 หลักการนี้  คือ Appreciative Inquiry ( AI )

             Appreciative Inquiry อาจนิยามความหมาย ดังต่อไปนี้

 • การรู้คุณค่าและความสำคัญ จะทำให้เราคัดเลือกเอาแต่สิ่งดี
 • การจัดการแบบรู้คุณค่า ช่วยจุดไฟชีวิตได้อย่างดี
 • รูปแบบของการเรียนรู้ในองค์กร ที่จะค้นหา เลือกเอาแต่สิ่งดี  ยกขึ้นมาพูดเป็นจุดเด่น  เป็นแรงผลักดันชีวิต ช่วยให้องค์กรคงอยู่
 • ประกอบด้วย 4 หลักการพื้นฐาน
 1. รู้คุณค่า ตามธรรมชาติ
 2. ใช้ให้เป็นประโยชน์
 3. กระตุ้นเตือน ชวนให้คิด
 4. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Appreciative Inquiry  ในองค์กร LeadShare 

              ผลการวิจัยเปรียบเทียบ ธรรมเนียมเดิม กับ AI ในองค์กร    พบว่า AI  ทำให้เกิด การสืบทอดวัฒนธรรม   “Culture continuity”

4 ประเด็นหลัก ที่สรุปได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

 • มีความรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่ง
 • ให้ความเคารพ  รับผิดชอบ และก่อเกิดภาวะผู้นำ  ( การสื่อสาร เป็นกุญแจสำคัญ)
 • มีความยุติธรรม และเท่าเทียมกัน
 • มีการพัฒนาคน และขีดความสามารถอย่างมืออาชีพ

ปัจจัยของการสืบทอดวัฒนธรรม

 • ความเมตตา  ไว้วางใจซี่งกันและกัน
 • มีผลงานคุณภาพสูง... มีการเตรียมพร้อม และมีบริการที่หลากหลายดีพอที่จะเสนอให้ลูกค้า
 • วิสัยทัศน์ ถูกสื่อสารทุกวัน ด้วยลักษณะพฤติกรรมและการปฏิบัติ
 • มีแนวคิดให้พนักงานมีส่วนเป็นเจ้าขององค์กร
 • มีแนวคิดสำหรับ ภาวะผู้นำที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ มีแรงบันดาลใจ และความสามารถพิเศษโดยธรรมชาติ รวมถึงนวัตกรรม
 • คนทุกระดับ ได้รับการพัฒนาทักษะ การเป็นมืออาชีพ  การบริการลูกค้า  ขีดความสามารถทางเทคนิคในหลักความเชื่อของเขาเอง และความรู้เทคโนโลยีปัจจุบัน
 • องค์กรเป็นที่ดึงดูด   การรับสมัครงานและการรักษาคนดี เป็นไป เพื่อพัฒนา ความเป็นมืออาชีพ
 • องค์กรจูงใจ ด้วยการพัฒนาและรักษาคนฉลาด ทำงานหนัก ขยันขันแข็ง มีทักษะการทำงานดี กล้าหาญที่จะเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาส
 • องค์กรแสวงหาผู้ร่วมธุรกิจที่พิเศษ และว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขยายฐานองค์กร
 • ใช้กลยุทธ์ เพื่อขยายผลกำไร ในการค้าภายในประเทศ และนานาชาติ  ซึ่งต้องใช้ความคิดเชิงบวกเชิงนวัตกรรม ผสานกับเทคโนโลยี และความสามารถในการสื่อสาร
 • สมาชิกองค์กรมีส่วนรับผิดชอบใน ตึกอาคาร  สินทรัพย์ รวมถึง คน ลูกค้า และบริการ

 

บทสรุป

 • AI เป็นเทคนิคหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญในคุณค่าหรือค่านิยมของแต่ละบุคคล  และช่วยสร้างความสอดคล้อง
 • AI เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม สนับสนุน ... คนจะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าของกันและกัน
 • AI สร้างวัฒนธรรม
 • AI สามารถดัดแปลงเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ไม่ว่าเป็นองค์กร มืออาชีพ หรือ ยังมี Turnover เพราะเป็นตัวเชื่อมประสานที่แข็งแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • น่าสนใจดีครับ
IP: xxx.131.222.1
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากๆ

sida
IP: xxx.131.222.1
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากคะ