เมื่อเราหลับเราจะไม่มีความรู้สึก  เมื่อตื่นจึงจะมีความรู้สึก  ทุกคนมีประสบการเกี่ยวกับความรู้สึก  เพราะว่าเราสัมผัสความรู้สึกอยู่ทุกวัน นับแต่วันแรกที่เราเกิดมา   และคนทั่วไปรู้ว่า  ความรู้สึกไม่ใช่วัตถุ

       แต่สมองเป็นวัตถุ มีตัวตน  มันต้องการที่ว่าง  และเราสามารถบอกได้ว่า  ขณะนี้มันอยู่ตรงไหน

       ดังนั้น  ความรู้สึกกับสมองจึงไม่ใช่สิ่เดียวกัน  สันนิษฐานว่า  ความรู้สึกเกิดจากกิจกรรมของสมอง

       ความรู้สึกและสมองจึงอยู่ในกระโหลกศีรษะ  ถูกห่อหุ้มด้วยกระโหลกศีรษะ  เหมือนกับอยู่ในห้องมืด  ไม่ได้สัมผัสกับโลกภายนอกกระโหลกศีรษะเลย  นอกจากจะสัมผัสผ่านอวัยวะรับสัมผัสเท่านั้น  คือ ผ่าน  ตา  หู  จมูก  สิ้น  ผิวหนัง   กล่าวคือ  อวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อกันกับสมองด้วยระบบของเส้นประสาท  โดยมีปลายเส้นประสาทด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับอวัยวะรับสัมผัส  และปลายประสาทอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับสมอง  สมองจะรับรู้โลกภายนอกจากข้อมูลที่ปลายประสาทด้านที่เชื่อมต่อกับสมองดังกล่าว    ดังนั้น  สารจากโลกภายนอกที่เข้าทางตา จะไปถึงสมองที่ปลายประสาทที่เชื่อมต่อกับคอร์เท็กกซ์บริเวณแดนการรู้สึกเห็น  คือที่บริเวณท้ายทอย  และสมองจะรับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอกเฉพาะที่ปลายประสาทนั้นเท่านั้น  เมื่อรับรู้แล้ว  ขั้นต่อไปจะเป็นเรื่องของสมองเองที่จะคิดต่อไปเกี่ยวกับสารนั้นภายในห้องมืดของกระโหลกศีรษะนั้น  ถ้าคนนั้นตาบอดสี  สารที่เข้ามาก็จะไม่ครบถ้วน  สิ่งที่สมองได้รับและรับรู้จึงไม่เหมือนกับสิ่งจริงในโลกภายนอกสมองนั้น  การรับรู้ก็จะถูกบิดเบือนไปจากโลกจริง  การอธิบายนี้เป็นการอธิบายอย่างหยาบๆ   อธิบายเชิงสันนิษฐาน  และเชิงเหตุผล   ไม่ใช่เชิงข้อเท็จจริง   การศึกษาข้อเท็จจริงว่ากระบวนการดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในระบบประสาทว่าเป็นอย่างไร  เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มประสาทวิทยาหรือ Neurologists   ส่วนการศึกษาเรื่องของความรู้สึกเป็นงานของนักจิตวิทยากลุ่ม Cognitivists

       เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัสอื่นๆ ก็สามารถอธิบายได้ในทำนองเดียวกัน

       เรื่องที่กล่าวมานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับศาสตร์ทางพฤติกรรมศาสตร์ทุกสาขา  โดยเฉพาะ  อาชญวิทยา,  เกี่ยวกับการพิพากษาคดี และการจดบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัย  หรือเพื่อการลงความเห็นใดๆ