เนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์ ดังนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้ก็คือ

     1.  สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

     2.  สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบสื่อได้อย่างเหมาะสม

     3.  สามารถรู้ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียน