สรุปผลการประเมินสำนักงานเลขานุการ

 

 

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และแผนดำเนินงาน 

 ดัชนี                                                                         ผลประเมิน 

 1.1    การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์               5
 1.2    การจัดทำแผนดำเนินงาน                                           4
 1.3    การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน                        4

องค์ประกอบที่  7. การบริหารและจัดการ 
7.1     โครงสร้างและระบบการบริหาร                                    4  
 7.2    อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน                                     5
 7.3    ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                5
 7.4    ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ                                       5
 7.5    การมีส่วนร่วมในการบริหาร                                        5
  
องค์ประกอบที่ 8.  การเงินและงบประมาณ 
        8.2       ระบบบัญชีและการตรวจสอบ                            5
 
องค์ประกอบที่ 9.  การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร  
        9.1       การประกันคุณภาพภายใน                               5 
        9.2       ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน         5  
        9.3       การจัดการความรู้ในองค์กร                             3   
                   รวม 13 ดัชนี  65  คะแนน 60 65
  
                  เฉลี่ย (เต็ม 5)  4.62 5  
                  คิดเป็นร้อยละ 92.40 100 
 
องค์ประกอบที่ 10. ภารกิจหลัก
     10.1      งานธุรการ                                                         4  
     10.2      งานการเงินและพัสดุ                                            5  
     10.3      งานนโยบายและแผน                                          4  
     10.4      งานบริการการศึกษา                                          5  
     10.5      งานห้องปฏิบัติการ                                             4
                  รวม    5 ดัชนี   25 คะแนน  22 25
  
                 เฉลี่ย (เต็ม 5)   4.4 5  
                คิดเป็นร้อยละ   88 100
  
                รวมทุกองค์ประกอบ 18 ดัชนี  90 คะแนน 82 90  
                   (1,7,8,8 และ 10) 
                             

                 เฉลี่ย (เต็ม 5)   4.55 5  
                 คิดเป็นร้อยละ  91 100  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)