วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549 ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) จะจัดอบรมการใช้ blog on GotoKnow V.2 โดยกองกิจการนิสิต มน.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และให้ทางหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ไปช่วยในการบรรยายความสำคัญและการใช้งานของ blog วิทยากรบรรยายคือ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ซึ่งโครงการอบรม blog นี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ KM กองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนางาน” ของกองกิจการนิสิต รายละเอียดการอบรมเป็นดังนี้

วันที่และเวลาในการอบรม : วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่จัดการอบรม : ห้องคอม 210 ตึก IT ชั้น 2 มน.

ผู้เข้าร่วมการอบรม   : 20 - 30 คน

         หากมีสมาชิกชาว มน. ท่านใด สนใจอยากเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ สามารถสอบถามได้ที่ กองกิจการนิสิต โดยตรง ติดต่อที่ คุณผึ้ง กองกิจการนิสิต เบอร์โทรภายใน 1215

         จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และหากส่งผลกระทบในการใช้งาน GotoKnow ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

          รัตน์ทวี อ่อนดีกุล