การประชุมกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ฯ จ.สงขลา

16 มิถุนายน 2549 ณ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน ณ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา (ครั้งที่ 2/12549)

มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยมีวาระในการประชุมแบ่งออกเป็น 5 วาระด้วยกันคือ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  1. ประชุมกรรมการสังคมจังหวัดสงขลา

  2. การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

  3. สัมมนาข้าราชการทำความเข้าใจเรื่องสัจจะฯ (วันที่ 27 มิ.ย.49)

  4. งานมหกรรมจัดการความรู้ฯ

  5. สถานีวิทยุ FM 88.5 MH2

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

  1. การรับสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ (การเขียนใบสมัคร)

  • สมาชิกหลายกลุ่ม

  • คนด้อยโอกาส

  • กลุ่มที่เป็นสมาชิกและกลุ่มที่เกิดใหม่

วาระที่ 5 การเปิดบัญชีกับธนาคารของสมาคม

  1. การเปิดบัญชีกับธนาคารของสมาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)