ผลการอนุมัติงบประมาณโครงการ ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิทยากรตัวคูณ

เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยและภูมิภาค จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องได้รับการเตรียมการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีหลักการวิทยากรและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรอื่น ๆ ต่อไปอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
              ตามที่ งานบริการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์  ได้ขออนุมัติงประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อดำเนินการจัดอบรม เรื่องความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิทยากรตัวคูณในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาและให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการขั้นตอนของทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้บัดนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 38,580บาท   

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (0)