KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 91. การจัดการ

• การจัดการ (management) เป็นหัวใจของ KM
• กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การดำเนินการ KM ต้องมีการจัดการ
• การจัดการ KM ที่ผิด คือ จัดการแยกออกจากงานประจำ   แยกออกจากโครงสร้างการจัดการตามปกติ ขององค์กร/หน่วยงาน
• การจัดการ KM ที่ผิด จะทำให้การทำ KM เป็นการเพิ่มงาน   ทำให้ KM กลายเป็นอีกภาระหนึ่งในการทำงาน
• ผู้บริหารระดับสูงสุด    ผู้บริหารระดับสูง   ผู้บริหารระดับกลาง   และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ   ต้องใช้ KM เป็นเครื่องมือในการบริหาร/จัดการ งานที่ตนรับผิดชอบตามปกติ  
• ผู้บริหารต้องจัดการแบบ “เอื้ออำนาจ” (empowerment)   ไม่ใช่แบบควบคุมและสั่งการ (Command & Control)
• วิธีการที่ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน จัดการ/บริหารงาน โดยใช้ KM เนียนอยู่ในเนื้องาน และเป็นสไตล์ empowerment  ดูได้จาก บล็อก ของ พญ. อัจฉรา เชาวะวนิช  ผอ. สถาบันบำราศนราดูร   gotoknow.org/blog/achara   เป็นตัวอย่างที่ KEO/CKO คอยเดิน “หัวปลา” / KV อย่างชาญฉลาดยิ่ง
• จัดการแบบคอยตามหาร่องรอยของความสำเร็จตาม “หัวปลา” ขององค์กร    นำมาชื่นชม ยกย่อง ให้รางวัล
• จัดการแบบ positive management    หรือ “จัดการความสำเร็จ” น้อยใหญ่
• จัดการให้มีการร่วมกันกำหนด ว่า สิ่งที่เรียกว่า “ความสำเร็จ” คืออะไร
• จัดการให้มีการเอาความสำเร็จ มา ลปรร. กัน (ตัวปลา – KS)   และบันทึกเรื่องเล่า  เจ้าของความสำเร็จ และขุมความรู้ (หางปลา – KA)
 


วิจารณ์ พานิช
๒๘ มีค. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)