• พรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะเริ่มสอนวิชา ชีววิทยาทั่วไป และ วิชาพฤกษศาสตร์ สำหรับนิสิตของ มมส. ซึ่งมีนิสิตที่ลงทะเบียนหลายร้อยคน จึงต้องแบ่งการสอนออกเป็นหลาย section โดยเฉพาะวิชาชีววิทยาทั่วไป เทอมนี้ต้องแบ่งเป็น 4 sections การจัดการสอนเทอมนี้ใช้ระบบให้อาจารย์ แต่ละท่านสอนในเนื้อหาที่ตนเองชำนาญ ในทุก ๆ ห้อง นั่นคือ อาจารย์ต้องสอนซ้ำ 4 ครั้งในเรื่องเดียวกัน จึงมีอาจารย์บางท่านเสนอให้ปรับแก้แบ่งให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบสอนเนื้อหาทั้งวิชาแต่ละ Section ไปเลย อาจารย์แต่ละท่านจะได้สอนเนื้อหาแต่ละเรื่องครั้งเดียว การจัดการทั้งสองแบบ ต่างก็มีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกัน
  •  ท่านที่มีประสบการณ์ คิดว่าแบบไหน น่าจะเหมาะสมกว่ากันครับ