ความเห็น 40525

การจัดการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไป

เขียนเมื่อ 
ในฐานะผู้เรียนนะครับ สมควรจะให้สอนเนื้อหาเดียวกันทั้ง section ไปเลยครับ เพราะอาจารย์ท่านหนึ่งจะมีรูปแบบและวิธีการสอนที่ต่างกัน แต่ละท่านจะอธิบายและเชื่อมโยงเนื้อหาในส่วนที่ท่านสอนได้อย่างลงตัวครับ น่าจะทำให้นิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด และมีความต่อเนื่องของเนื้อหาดีกว่า ซึ่งในประเด็นนี้นายบอนนึกถึงนิสิตที่เรียนช้า เข้าใจเนื้อหาได้ช้าด้วยนะครับ