ความเห็น 43443

การจัดการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไป

เขียนเมื่อ 
  • เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางภาควิชาได้ จัดประชุมปรึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไปในเทอมต่อ ๆ ของภาควิชา ผลสรุปว่า  อาจารย์ที่เป็นผู้บรรยายที่ เทอมนี้ มีอาจารย์ 6 คน แต่ละคนสอน 2-3 สัปดาห์ แต่สอนในทุกตอน (เทอมนี้มี  4  ตอน) คือสอนซ้ำ 4 ครั้ง ในเทอมต่อ ๆ ไป จะจัดให้มี อาจารย์สอน เหลือเพียงไม่เกิน 3 คน และ สอนไม่เกิน 2 ตอน (คือสอนซ้ำ 2 ครั้ง) โดยจัดทีมอาจารย์ เป็น 2 ทีม ๆ ละ 3 คน
  • อาจจะเรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้นะครับ
  • การสอนของแต่ละคนก็ต่างพยายามจะให้เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับ
  • นอกจากนั้นเรายังพยายามทำสื่อเสริม e-learning ให้อีกด้วย