สร้างความเข้าใจแก่ครูเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างบูรณาการ

      หลังจากที่ผมได้ศึกษาเอกสารและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิแล้วร่างรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างบูรณาการ  แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยใช้เอกสารหมายเลข 1-3 เป็นเครื่องมือ ตามแนวคิดพื้นฐาน ที่ว่า

          1.     เป็นการใช้มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นฐานในการดูแลพัฒนาผู้เรียน2.     เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายและกฎหมายทุกเรื่องเข้าด้วยกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามมาตรฐานด้านผู้เรียนทุกมาตรฐานให้สูงขึ้น และผลสำเร็จดังกล่าวจะเป็นอานิสงส์ในการประเมินเลื่อนวิทยฐานะของครูให้สูงขึ้น3.     เป็นการบูรณาการใช้ทฤษฎีการปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการทำค่านิยมให้กระจ่าง ( Value Clarification : VC ) และเรื่องการปรับพฤติกรรม  ( Behavior Modification : BM )  เข้าด้วยกัน     และเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2548  ผมได้ประชุมทีมงานบริหาร(ผอ.รองผอ.)และผู้รับผิดชอบเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในฐานะโรงเรียนแกนนำเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพร้อมจะนำร่องตามรูปแบบนี้แล้ว  โรงเรียนก็ได้มีการวางแผนเพื่อจะดำเนินการเรื่องนี้ในปีการศึกษา 2549 โดยได้นำกระบวนการ KM มาช่วยเสริม และได้มีการปรึกษาหารือพร้อมทั้งวางแผนร่วมกันเป็นระยะๆมาโดยตลอดแล้วนั้น

      เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2549  ผมได้รับเชิญจาก โรงเรียนศีบุณยานนท์ ให้ไปช่วย สร้างความเข้าใจแก่ครูทั้งโรงเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างบูรณาการอีกครั้ง  เพื่อให้ครูเกิดความมั่นใจระหว่างการดำเนินงานตามเอกสารหมายเลข 1-3  ซึ่งเรื่องนี้โรงเรียนได้กำหนดแนวทางสนับสนุนให้ ครูที่ปรึกษา ดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม คือ

             1.กลุ่มครูที่มีความพร้อมและสมัครใจทำตามรูปแบบนี้อย่างเต็มรูปแบบ  โดยจะดูแลนักเรียนตามมาตรฐานด้านผู้เรียนทุกมาตรฐาน                                                                         2.กลุ่มครูที่มีความพร้อมน้อยกว่ากลุ่มที่ 1 (ที่เหลือทั้งหมด) จะทำตามรูปแบบนี้ โดยจะดูแลช่วยเหลือนักเรียนเน้นเฉพาะมาตรฐานที่ 5 (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน) ซึ่งโรงเรียนยังมี ปัญหาความต้องการจำเป็นเรื่องนี้( NA) ที่จะต้องช่วยกัน X-ray นักเรียนเป็นรายคนร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)