เมื่อวิทยากรกระบวนการคุณ"ชายขอบ"....พาเดินเรื่องให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องงานที่ตนเองภูมิใจและประเด็นงานที่ตนยังคิดว่าเป็นปัญหาในการทำงานเล่าสู่กันฟังภายในกลุ่มนั้น เมื่อดิฉันไป Capture กระบวนการในกลุ่มแรกที่มีหัวปลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยในกลุ่มโรค CVA สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นพยาบาลในแผนกอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ดิฉันได้พบว่า การเล่าเรื่องสู่กันฟังของกลุ่มนี้ดีมากในความรู้สึกของตนเอง เพราะสัมพันธภาพของแต่ละคนในกลุ่มดูจะค่อนข้างคุ้นเคยกันพอสมควร และบรรยากาศการเล่าเรื่องจะคอยฟังกันไม่พูดแทรกกัน และการเล่าจะผลัดกันเล่าทีละคน เล่าในสิ่งที่ตนเองภูมิใจในการทำงาน ทำให้เกิดการต่อยอดในสิ่งที่แต่ละคนเล่าเพราะจะมีการคอยเสริมในประเด็นที่ตนเองประสบกับเหตุการณ์หรือเรื่องที่คล้ายๆ กันก็จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าต่อเติมเสริมยอดกัน

 

       สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการเดินเรื่องของกลุ่มนี้ คือ สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ในแต่ละคนเกิดกระบวนการคิด โดยเฉพาะเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตาม Theme ที่กำหนดให้ และเกิดการตกผลึกทางความคิด ทำให้แต่ละคนสามารถเล่าเรื่องได้ค่อนข้างดี และสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมคือ คุณลิขิตประจำกลุ่มทำหน้าที่ค่อนข้างดีมาก เพราะจะคอยเก็บประเด็นในแต่ละคนเล่าเรื่องไว้อย่างละเอียด และมีสรุปให้สมาชิกแต่ละคนฟังเป็นระยะ...

      จากกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันแรกของกลุ่มนี้ ทำให้ดิฉันตระหนักได้ว่า กระบวนการ  KM นี้มีเกิดขึ้นในตัวแต่ละบุคคลอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เคยมีใครมาบอก มาเล่าให้ทราบว่าเขากำลังทำ KM กัน และที่สำคัญคนทำงานต่างๆ นี้ต่างมีหัวใจในการพัฒนางานแทบทั้งสิ้น หากแต่ครั้งนี้เป็นเพียงเวทีที่เอื้ออำนวยให้เขาเหล่านี้มา ลปรร. การทำงานเพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีมกันมากยิ่งขึ้น โดยไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกใดใดในชีวิต...จากเรื่องเล่าต่างๆ ที่แต่ละคนเล่าได้มีการนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ เมื่อนำมาเขียนเป็นหลักการและเหตุผลในการวิจัยกลุ่มนี้จึงเขียนได้ค่อนข้างง่าย เพราะเรื่องที่ภูมิใจก็คือเรื่องดีที่มีอยู่ในการทำงาน ส่วนปัญหาที่เขารู้สึกว่ายังเป็นปัญหาในการทำงานนี้ก็คือ ประเด็นที่เขาต่างต้องมากรองดูว่า...จะนำมาเป็นประเด็นในการพัฒนาต่อไปได้อย่างไรบ้าง

6 มิถุนายน 2549