QA News1

Champol.O_KPRU
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อมูลประเมินภายนอกจากนาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส (สมศ.)
 ข้อมูลประเมินภายนอก
 จาก
 นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา
  
 เอ็ฟฟานส
  
 (สมศ.)
 
 
                               
 
 
 
           
 
 นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
 การประเมิน ส.ม.ศ. ได้กรุณาตอบข้อซักถาม และจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ผ่านทาง 
 E-mail  ประกอบด้วย.
         1. 
 คำอธิบายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก
 
 เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ให้คำอธิบาย
 ตัวบ่งชี้อย่างละเอียด แสดงสูตรคำนวณคะแนนและกำหนดลักษณะ
 โดยละเอียดของข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงาน     
 
          2. เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ ตาม
 กลุ่มสถาบัน ซึ่ง
 สำนักงาน
 รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
 การศึกษา(องค์การมหาชน) 
 หรือ
  สมศ. จัดกลุ่มไว้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อยู่ในกลุ่มที่ 2  
 :
 
   ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
 
 
      
 
 3.  ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินภายนอก รอบที่ 2 
 เป็นแบบฟอร์ม สำหรับ
  
 อธิการบดี/ ผู้แทน  ในการรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
 เป็นถูกต้องตามเป็นจริง
 
         4.  
 FAQ  การตอบข้อสงสัย ที่มักพบในการเตรียมการ
 
  รับการประเมินภายนอก รอบ 2    ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2549
 
 
   ที่จะถึงนี้
 
 
      5. คู่มือการประเมินภายนอกฉบับสถานศึกษา(พฤษภาคม 2549)
 
 
   ซึ่งสามารถ download ได้ที่
 
 
  
   http://www.onesqa.or.th/th/profile/index.php?SystemMenuID=1&SystemModuleKey=109
  
 
 
   
 
 
  ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพฯได้จัดทำสำเนาให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อย
 
 
  แล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2549 พร้อม คู่มือ SAR CARD สำหรับเตรียมข้อมูลรองรับการประเมิน
 
 
  และสำหรับเป็นแนวทางจัดทำรายงาน SAR 49 ของ 6 เดือนหลัง
 
 
        สำหรับ file ข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง KPRUQA Team จะทำการ link ไว้ที่นี่
 
 
  ในวันพรุ่งนี้
 
 
            
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KPRUQA Board Chairmanความเห็น (0)