Hiker 

อาจารย์พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2549 ว่า

ผลการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทย์ 1,800 คนทั่วประเทศล่าสุดในปี 2548 พบว่า หมอไทย...

  • 62 % ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน
  • 87 % ไม่ดื่มเหล้า(เบียร์ ไวน์...)
  • 96 % ไม่สูบบุหรี่

 

คนไทยที่ไม่ใช่หมอ... อย่ายอมแพ้นะครับ ทำได้ 3 อย่างข้างต้น(ออกกำลังกาย ไม่ดื่มเหล้า และไม่สูบบุหรี่)นี่อายุจะยืนขึ้น และช่วยให้มีสุขภาพไปได้อีกนานทีเดียว...

    แหล่งที่มา:                                      

  • ขอขอบคุณ > สธ.เผยผลวิจัยพบแพทย์ไทยขณะนี้ฟิตสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่. วงการแพทย์ (1-15 เมษายน 2549). ปี 8 ฉบับ 219 หน้า 4.
  • ความเห็นและการอ้างอิงในบันทึกเป็นไป เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ... ไม่ใช่เพื่อการรักษา
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาทันตแพทย์ แพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลท่าน เช่น หมออนามัย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙.