ความคาดหวังของการเรียนวิชานี้

  1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อการเรียน
  2. เพื่อสามารถออกแบบบทเรียนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
  3. เพื่อเรียนรู้การใช้ calculation ในระดับที่สูงขึ้น
  4. เพื่อสามารถใช้งานฐานข้อมูลกับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
  5. เพื่อสามารถสร้างงาน CAI ที่สมบูรณ์แบบและสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้าสู่การเชื่อมโยงในหลายมิติเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ได้โดยแท้จริง