เร่งเร้าความสนใจ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเร้าความสนใจ ( Gain Attention)
          ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นเมื่อเริ่มแรกในการสอนนั้นก็ย่อมต้องมีการเร้มความสนใจก่อนที่จะเริ่มต้นของการเรียนการสอน  เช่นเดียวกันกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน  อยากเรียนในบทเรียนนั้นๆ  ดังนั้นจึงต้องมีการเร้าความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ข้อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  สี  เสียง  ซึ่งนำมาประสมประสานกันอย่างลงตัว  ซึ่งจะทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความสนใจ  ความพึงพอใจ  ของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วยว่ามีความสนใจในสิ่งใด  ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะพัฯนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการศึกษากลุ่มเป้าหมายเสียก่อนที่ที่จะมีการพัฒนาบทเรียน  ทั้งนี้ก็เป็นการสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจัดการเรียนรู้ให้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tanachokความเห็น (1)

สิ่งที่จะต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้เรียนได้แก่ 1. ภาพนิ่ง 2. ภาพเคลื่อนไหว 3. การใช้สีในการออกแบบทเรียน 4. เสียงที่นำมาประกอบกับบทเรียน 5. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย