เมื่อความก้าวหน้ามีความเปลี่ยน ทำให้การเรียนการสอน จะต้องทำการบูรณาการมากยิ่งเพื่อให้ทัน กับการรับรู้ที่เกิดขึ้น E-Learning E-Commerce E-Society ต่างๆ การประมูลออน์ไลน์ E-Registration การเสียภาษีออน์ไลน์ E-service ต่างๆ RFID , Blog...??? ที่เมืองไทยจะต้องรับรู้ รวมทั้งจะต้องเผยแพร่ให้กับในที่อยู่ในสังคมเชนบท อบต. ต่างจังหวัดได้รับทราบ เออ... บางครั้งเราจะต้องทำหนัที่เป้นผู้ถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ให้เขาได้รับทราบ