ในวันว้นที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2549 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ที่โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้จัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นครูของนักศึกษา เช่นการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก การศึกษาชุมชน กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ของผมก็ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้น้องนักเรียนได้ศึกษาหลายกิจกรรม

เพื่อนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทำกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อมรอบตัว
นักเรียนเห็นอะไรไหม
กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์พี่น้อง
สนุกสนานพี่น้องรักใคร่ปองดอง