RELATION เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี

Oscar
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องค์กรใดก็ตามมีทรัพยากรที่ดี บวกกับมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ก็ย่อมทำให้ผลลัพธ์หรือผลประกอบการขององค์กรสูงด้วย

ท่านอาจารย์ธีระชัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเรื่องการศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารงานของผู้นำที่แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตาม GRID Style ได้พูดไว้ในหลักสูตร Supervisory Grid ซึ่งผมได้เคยมีโอกาสเข้ารับการอบรมเมื่อหลายปีก่อนถึงองค์ประกอบ 3 อย่างในการบริหารงานในองค์กร เรียกว่า ทฤษฎี 3R ได้แก่ ทรัพยากรในองค์การ (Resource) หรือคน ความสัมพันธ์ (Relation) หรือกระบวนการและวิธีการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร และ ผลลัพธ์ (Result) หรือสิ่งที่ผู้บริหารและองค์กรปรารถนาสะท้อนถึงขีดความสามารถขององค์กร ทั้งนี้มีสมมติฐานที่ว่าองค์กรใดก็ตามมีทรัพยากรที่ดี (พนักงานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) บวกกับมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (คือทำงานเข้าขากันได้ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน) ก็ย่อมทำให้ผลลัพธ์หรือผลประกอบการขององค์กรสูงด้วย ประกอบกับเมื่อหลายวันก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในคอลัมน์งานกับคนที่เขียนโดย คุณอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้ให้นิยามความหมายของคำว่า RELATION แบบฉบับตัวย่อที่น่าสนใจ จึงขออนุญาตนำมาทบทวนให้ผู้ที่ติดตามจดหมายข่าวฉบับนี้ได้รู้กันบ้างดังนี้

R – Reality (เป็นตัวของเรานำพาความจริงใจ)
E – Energetic (กระตือรือร้นสร้างความประทับใจ)
L – Listening (รับฟังที่ดีเข้าถึงจิตใจ)
A – Adaptability (ปรับตัวเป็นเลิศสร้างสายสัมพันธ์)
T – Tolerance (อดทนสักนิดชีวิตสุขสันต์)
I – Integrity (มีความซื่อสัตย์สร้างความไว้ใจ)
O – Oral Communication (วาจาไพเราะรักษามิตรภาพ)
N – Networking (แสวงหาเครือข่ายขยายมิตรสัมพันธ์)

อ่านแล้วให้นึกถึงคำว่า “มนุษยสัมพันธ์ที่ดี” ซึ่งถ้าใครมีและปฏิบัติให้ครบได้ตามนี้ ย่อมส่งผลสำเร็จต่อหน้าที่การงานแน่นอน ไม่เชื่อสมาชิก GotoKnow ลองนำไปปฏิบัติกันดู

คัดลอกจากคอลัมน์ Light up ลงในจดหมายช่าว Productivity Corner ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน พ.ค. 2547

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Productivity Championความเห็น (0)