ในปัจจุบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาต่อในทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามอัธยาศัย

    สำหรับของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิต นั้น นิสิตที่เรียนในหลักสูตรเดียวกัน สามารถเทียบโอนรายวิชาที่มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หากนิสิตที่เรียนมาแล้วในสถาบันอื่นก็สามารถนำรายวิชาที่มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับรายวิชาที่ขอเทียบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกัน ในบางกรณีหากมีรายวิชาขอเทียบโอนมากกว่า 1 ใน 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

     และในกรณีหนึ่ง ที่อยากเล่าให้ฟังซึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้กับนิสิตเป็นกรณีพิเศษ กรณีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด  โดยนิสิตที่ศึกษาครบระยะเวลาการศึกษาแล้วแต่ยังเรียนรายวิชาไม่ครบ หรือยังดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่เสร็จ นิสิตสามารถสมัครเข้ามาในปีการศึกษาใหม่ และเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดและดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้นิสิตจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีการศึกษา

     ดิฉันคิดว่านี้เป็นหนทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ได้ให้โอกาสแก่นิสิตที่จะศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามที่คาดหวังไว้ซึ่งเป็นความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเช่นกันที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการเพื่อไปรับใช้สังคมต่อไป  หากใครมีข้อเสนอ ชี้แนะ หรือสงสัยประการใด ก็ลองให้ความคิดเห็นมาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ