ความคาดหวัง

1.  เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบทเรียนCAI

2. เรียนรู้วิธีการออกแบบและวิธีการสร้างสื่อ CAI 

3. สร้างงาน CAI ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ