GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การวิจัยด้านสุขภาพ การวิจัยในมนุษย์

การทำวิจัยในมนุษย์ เป็นการสึกษา สอบถาม สัมภาษณ์  การทดลองผลิตภัณฑ์ การศึกษาเกี่ยวกับดรค การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร เวชระเบียน หรือนำสิ่งส่งตรวจ สารคัดหลั่งหรือเนื้อเยื่อ การตอบสนองของร่างกายด้านเคมี จิตวิทยา ในอาสาสมัครหรือผู้ป่วย

ก่อนทำวิจัยในคน ผู้ทำการศึกษาควรขอการรับรองให้ทำการศึกษาจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันพิจารณาก่อน เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ถูกทดลอง

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เป็นประธาน มีคณะกรรมการจากคณะต่างๆ และมีนักกฏหมายตลอดจนผู้แทนจากชุมชนเป็นกรรมการ มีการประชุมเป็นประจำในวันอาคารบ่ายทุกเดือน  

การพิจารณารับรองงานวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทยกเว้น ประเภทเร่งรัด และประเภทเต็มรูปแบบซึ่งสามารถเปิดได้จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): researchhealthethics
หมายเลขบันทึก: 34253
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)