KM กับชุมชน

วิธีการทำงานร่วมกับชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

วันนี้อาจารย์ซูซู พยายามเน้นว่าในหลักสูตรที่เรียนนี้เน้นการแก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชน เพราะฉนั้นจึงต้องมีวิธีการและเทคนิคหลาย ๆ อย่าง จึงจะทำงานร่วมกับชุมชนได้ โดยอาจารย์ให้ทุกคนร่วมกันคิดว่าการจะออกไปทำงานศึกษาวิจัยในพื้นที่นั้นเราจะมีขั้นตอน วิธีการอย่างไร การทำงานจึงจะประสบความสำเร็จ  ซึ่งได้คิดจัดลำดับขั้นตอนสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้

1.  Opserve  commmunity  การสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง

2.  Survey  การสำรวจข้อมูลในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ

3.  basic data  การเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ในพื้นที่ที่ออกไปสำรวจ

4.  discss key person  ซักถาม พูดคุยกับบุคคลสำคัญในชุมชน

5.  setting objective tacit group  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

6.  make the  framwork  จัดทำโครงเรื่อง

7.  evaluation  ประเมินผล ตรวจสอบข้อมูล

8.  analysis and synthesis  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

นอกจากนี้อาจารย์ยังให้การบ้านให้ไปหาอุปสรรคและปัญหาในการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งในกลุ่มช่วยกันตั้งประเด็นหลัก ๆ ไว้ 3 ประเด็นคือ

1.  ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนที่มีงานที่เราทำ

2.  วัฒนธรรมในท้องถิ่น

3.  เวลา

4.  ความขัดแย้งในชุมชน

แล้วให้ทุกคนนำเสนอตามปรเด็นดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ คืนนี้จะลุยต่อค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโคความเห็น (0)