LIONS คือ

 คำว่า LIONS ย่อมาจาก

 L    -Liberty          อิสรภาพ

 I     -Inteligence    ปรีชาญาณ

 O  -Our

 N  -Nation's         เพื่อความปลอดภัยแห่งชาติของเรา

 S  -Safety

 สีของสโมสรไลออนส์ คือ สีม่วง และ สีทอง หรือ เหลือง (เป็นสีเดียวกับโรงเรียนของ JJ คือ กรุงเทพคริสเตียนครับ)

 สีม่วง ของชาวไลออนส์ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ต่อมิตร ต่อตนเอง และ ความมั่นคงใจจิตใจ

 สีเหลือง หมายถึง ความจริงใจ ความมีน้ำใจ ความบริสุทธิ์ใจ และ ความมีใจกว้างต่อเพื่อนมนุษย์

JJ เป็นสมาชิกไลออนส์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ครับ