คุณสมบัติการแจกแจง

ตัวอย่าง    (25 x  13) + (25 x 87) = .....

                    =  25 x (13 + 87 )

                   =   25 x 100

                  =   2,500

ตอบ =  ๒,๕๐๐