การสลับที่การคูณ

5 x 12  =  60

12 x 5  =  60

ดังนั้น  5 x 12 = 12 x 5