เรียนรู้การสร้างบล็อก และนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกได้