ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

ถอดบทเรียนการควบคุมการระบาดไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา


       ช่วงนี้งานเข้าหลายเรื่อง ส่วนใหญ่ไม่พ้นโรคติดต่อที่เกิดการระบาดในสถานศึกษา ถอดบทเรียนและใช้ประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมการระบาดครั้งที่ผ่านมา พบว่า การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคยังอ่อนประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

        การควบคุมการระบาดในครั้งนี้ สาเหตุ เกิดจากมีผู้ปกครองป่วยก่อน โดยรับเชื้อจากการปฏิบัติงาน แล้วนำไปแบ่งปันให้กับลูกชายที่รัก ที่กำลังเรียนหนังสือและเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  นักเรียนเลยได้ร่วมแบ่งปันเชื้อให้กัน ฉันรักเธอนะ ขอไปอยู่ด้วย  ฉันอยากมีบ้านหลาย ๆหลัง นักเรียนเริ่มป่วยกันห้องละคน สอง สาม เป็นสี่ ขาดเรียนอยู่ที่บ้าน คนที่มีอาการไข้สูงไปตรวจรักษา

       การควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่เดิมการดำเนินงานควบคุมโรค จะแบ่งสายงานกันทำเนื่องจากภาระงาน จำนวนคนที่มีจำกัด และจำนวนผู้ป่วยมีมาก ไม่ใช่ผู้ป่วยเฉพาะนักเรียนเท่านั้น มีผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆด้วย ทำให้การควบคุมยาก โดยแบ่งหน้าที่กันดังนี้

        1. เจ้าหน้าเวชปฏิบัติครอบครัวลงพื้นที่ ไปประสานงานกับโรงเรียน กับคุณครู อาจารย์ พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ เป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายการรักษา ผู้ปกครอง 

        2. พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม SRRT ควบคุมโรค โดยใช้เอกสาร  คำแนะนำของกระทรวง นำเอกสารไปให้อาจารย์ และสอนเด็กที่หน้าชั้น

        3  อาจารย์ ครู ทำหน้าที่ตรวจสอบ บันทึก ว่าเด็กป่วย หรือขาดเรียน

        4. การดูแลรักษาพยาบาล จะเน้นให้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล มีจุดให้บริการโดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้แพทย์ พยาบาล อีกจำนวนหลายท่าน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โรงพยาบาลจะต้องจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา รวมแล้วจำนวนหลายมาก

        5. ปิดการเรียนการสอน ให้เด็กอยู่บ้าน แต่ปรากฏว่าเด็กป่วย ไปอยู่ที่ทำงานกับพ่อแม่ ไปแพร่เชื้อต่อที่ทำงาน หรือเด็กบางคนไปร้านเกมส์ ไปที่ชุมชน  

       จากการดำเนินงานดังกล่าว  เมื่อทบทวนการทำงานที่ผ่านมา นำมาถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ แล้วพบว่า เรามีปัญหาในเรื่องการอ่อนประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองไม่เข้าใจการทำงาน การดำเนินงานควบคุมโรค โทษทางโรงเรียนและโรงพยาบาลว่าไม่จัดการอะไรที่เร็วและเห็นเป็นรูปธรรม จึงได้นำประสบการณ์ครั้งก่อนมาใช้ในการควบคุมโรคในครั้งนี้

      การควบคุมการระบาดในครั้งนี้จะเน้นเชิงรุกและเน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์มากขึ้น และสนับสนุนโรงเรียนให้ดำเนินการควบคุมโรคร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง  ซึ่งคุณครูในโรงเรียนทางโรงพยาบาลได้จัดอบรมให้ความรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ และสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน โดยดำเนินงานร่วมกับพยาบาลเวชปฏิบัตติครอบครัวและฝ่ายควบคุมโรค สสจ. การทำงานครั้งนี้เน้นในเรื่องการสร้างเครือข่าย ร่วมกัน ไม่ทำงานโดยลำพัง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันทันที

           1. ก่อนไปเยี่ยมโรงเรียนจะต้องใช้วิธีประสานงานทางโทรศัพท์ก่อน ให้คุณครูดำเนินการคัดกรองแยกเด็กที่ป่วยก่อน แล้วจึงไปเยี่ยมโรงเรียน ลงสอบสวนควบคุมโรค

           2. ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินร่วมกับคุณครู

           3. นำอุปกรณ์ สื่อ ประชาสัมพันธ์ เจลล้างมือ

           4. ขอร้องให้ทางโรงเรียนทำป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการ กิจกรรม ให้กับผู้ปกครองให้รับทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหากับผู้ปกครองและโรงเรียนถูกร้องเรียน

           5. เตรียมเอกสารคำแนะนำไปให้กับทางโรงเรียนให้นักเรียนนำกลับไปให้ผู้ปกครองอ่าน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด ไม่ให้นำเด็กป่วยมาที่โรงเรียน ถ้ามีความจำเป็น ต้องแจ้งทางโรงเรียนเพื่อจะได้แยกเด็กไปห้องพยาบาลไม่ให้เรียนรวมกับเพื่อน เหตุผลเด็กสวมผ้าปิดปากปิดจมูกได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ ความอดทนเด็กมีจำกัด เวลาคุยกันก็ถอดผ้าปิดปากปิดจมูกคุยกัน    

          6. ถ้าเด็กป่วยมีไข้สูง ให้มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล โดยก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลให้โทรแจ้งและขอคำแนะนำจากพยาบาลผู้รับผิดชอบ เพื่อจะได้ประเมินอาการตามแบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ด้วยตนนเองก่อน ว่ามีความจำเป็นต้องมาตรวจรักษาหรือไม่  เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้ปิดจุดบริการตรวจไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะแล้ว จัดให้มีการตรวจรักษาในห้องตรวจตามปกติ โดยแยกห้องตรวจไว้ที่ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป และห้องตรวจกุมาร ในเวลาราชการ ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ        

           7. การที่จะปิดโรงเรียนได้ ขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาและจำนวนนักเรียนที่ป่วยจะต้องมากกว่าร้อยละ 10 ในห้องเรียน ร้อยละ 20 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน  และขึ้นกับสถานการณ์  

           8.คุณครูประจำชั้นต้องติดตาม บันทึกจำนวนนักเรียน รายชื่อนักเรียนที่ป่วย หรือขาดเรียน ทุกวันและให้แจ้งรายงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อจะได้ติดตามและให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง ตรวจสอบการไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งจะมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่อยากเปิดเผยว่าลูกป่วย      

           9. การทำงานจะใช้วิธีโทรศัพท์ ประสานงานกันก่อน ประชุมร่วมกัน ติดตามผลการทำงานกันเป็นระยะ ๆ ว่าเกิดปัญหาอะไร จะได้ช่วยกันแก้ไขทันที 

 

          กิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว น่าจะมีอะไรอีกไหม ที่จะทำให้หยุดการระบาดโดยเร็วคงต้องช่วยกันต่อไป 

                                          

มีภาพที่ถ่ายไว้ ถ้าจะนำโชว์ อาจจะมีผลต่อนักเรียนและคุณครู ได้ เนื่องไม่ได้ขออนุญาติ

หมายเลขบันทึก: 337912เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2010 22:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

สวัสดีค่ะ

เหนื่อยหน่อยนะค่ะกับงานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙

เป็นกำลังใจให้ค่ะ..ยังไงก็อย่าลืมป้องกัยตนเองด้วยนะค่ะ..ถ้าทีม SRRT เป็นละก็..แย่แน่ค่ะ

สวัสดีค่ะ น้องไก่

 • มาทำความเข้าใจกับคำว่า.....ถอดบทเรียน
 • เห็นใช้กันมาก ในการตั้งชื่อเรื่องบันทึก  ในการอธิบายเรื่องปฏิบัติต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษ เรียกอะไรคะ  ใช่ Interpret การแปล ไหมคะ

1.

สวัสดีคะน้องสาว ขอบคุณนะคะ เมื่อวานก็ถูกถามเหมือนกันว่าป้องกันอย่างไร ไม่เห็นป่วย แข็งแรงดี อยากจะบอกว่าป่วยตั้งแต่คราวที่แล้ว บอกอาจารย์ไปว่าออกกำลังกาย

2.

P
ครูอ้อย แซ่เฮ
เมื่อ พฤ. 18 ก.พ. 2553 @ 23:33
#1865290 [ ลบ ]

สวัสดีคะพี่อ้อย คำว่าถอดบทเรียน พี่อ้อยไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมจากบันทึกคุณเอกนะคะ

ถอดบทเรียน เป็นคำหรือภาษาของทำงานคนควบคุมโรค เราจะใช้คำนี้นะคะ รากศัพท์ว่าอย่างไร น้องตอบบ่ได้คะ ขอโทษนะคะ น้องไก่จะพยาบาลไปค้นมาให้พี่อ้อยนะคะ

ถอดบทเรียน การทำงาน การปฏิบัติที่ผ่านมา แล้วนำข้อที่เป็นปัญหา อุปสรรค หรือประสบการณ์ที่ดี ใช้ได้ผลดี นำใช้กับการทำงานควบคุมโรคครั้งใหม่

สวัสดีครับคุณหมอ ประกาย

 • ผมมาขอบคุณสำหรับมิตภาพ G2X
 • มารับรู้เรื่องราวดีๆมีประโยชน์มากมาย
 • กันไว้ดีกว่แก้ครับผม  เดี๋ยวแย่จะแก้ไม่ทัน

แวะมาให้กำลังใจพี่ไก่

ขอให้งานออกไว้ ๆ ครับ

อิอิ

5.

P
JOY (จ่อย)
เมื่อ ศ. 19 ก.พ. 2553 @ 11:41

สวัสดีคะครูจ่อย

ยินดีในมิตรภาพที่เกิดขึ้น โรงเรียน ผู้ปกครอง โรงพยาบาลต้องร่วมด้วยช่วยกัน

6.

P
ครูโย่ง หัวหน้า~ natadee
เมื่อ ศ. 19 ก.พ. 2553 @ 13:21
#1866190 [ ลบ ]

ขอบคุณคะครูโย่ง อยากงานออกไว ๆ เหมือนกันคะ

สบายดีนะคะ พี่ชอบภาพใหม่และ blog นะ อ่านง่ายดีแล้วคะ

ยายไม่ลายตาแล้ว

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ สบายดีนะค่ะ
 • พร้อมกับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง"ถอดบทเรียนการควบคุมการระบาดไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา" เพิ่มเติมค่ะ
 • ขอบคุณบันทึกดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ

Pสวัสดีคะน้องบุษรา

ขอบคุณนะคะที่แวะมายี่ยม นำไปใช้ต่อได้เลยนะคะ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ

สวัสดีครับคุณ ประกาย

อ่านถอดบทเรียนแล้ว เอาไปทำรายงาน ส่งอาจารย์ ได้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ ไม่ได้แวะมานานแล้ว แต่คิดถึงอยู่ครับ

Pสวัสดีคะท่านพี่บังวอญ่า

อ่านแล้วนำไปทำรายงานส่งอาจารย์ได้ด้วย

 • ยินดีนะคะ อนุญาตให้นำไปใช้ได้และสอบถามได้เพิ่มนะคะ
 • วันนี้ประชุมกับทีม วางแผนการทำงานและพัฒนาทีมให้เข้มแข็งนะคะและช่วยกันหาประเด็นจะทำอย่างไรให้หยุดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท